Ένα ακόμα λιθαράκι στον αφανισμό της έννοιας του «έθνους-κράτους».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με 409 υπέρ) ενέκρινε τον περασμένο μήνα ένα ψήφισμα σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση.

Μέσα σε αυτό γίνεται -μεταξύ άλλων- λόγος για την ανάγκη τα κράτη-μέλη να πάψουν να ρίχνουν το βάρος στην διδασκαλία της εθνικής ιστορίας!!!

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το σκεπτικό της εγκριθείσας έκθεσης, θα…ενδυναμωθεί η κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι ζητάνε και δεν χωράνε παρερμηνειών όσα γράφουν!!

Ειδικότερα διαβάζουμε στα παρακάτω πολύ κρίσιμα σημεία:

 

  1. τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια μετατόπιση από έναν ευρωπαϊκό «πολιτισμό μνημόνευσης», που προωθείται κυρίως από την κορυφή προς τη βάση και έχει ως κύριο μέλημα να καθορίσει τι θα πρέπει να θυμούνται οι Ευρωπαίοι, προς έναν «πολιτισμό μνήμης» από τη βάση προς την κορυφή με γνώμονα τους πολίτες, που θα βασίζεται σε κοινές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, θα εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για μια κριτική επανεπεξεργασία του παρελθόντος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συμπεριλαμβάνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
  2. αναγνωρίζει ότι είναι καίριας σημασίας το παρελθόν της Ευρώπης να προσεγγίζεται με βάση τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ηθικές και φιλοσοφικές παραδόσεις που στηρίζουν τις εν λόγω αξίες, και να δημιουργηθεί μια ανοικτή σφαίρα συζήτησης που επιπλέον θα επιτρέπει την αντιμετώπιση δύσκολων στοιχείων των εθνικών ιστοριών και θα διευκολύνει την αμοιβαία κατανόηση και συμφιλίωση τόσο εντός των ευρωπαϊκών εθνών όσο και μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και του υπόλοιπου κόσμου·
  3. θεωρεί ότι η ελευθερία όσον αφορά τη διδασκαλία, τη μελέτη και τη διεξαγωγή έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης σε αρχεία και πηγές, μαζί με την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, αποτελούν προϋπόθεση για την παραγωγή και τη διάδοση αμερόληπτης και τεκμηριωμένης γνώσης στις δημοκρατικές κοινωνίες, και για την κριτική αντιμετώπιση της ιστορίας, ειδικότερα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις εν λόγω ελευθερίες που απειλούνται επί του παρόντος, ιδίως λόγω περιπτώσεων κατάχρησης νόμων σε σχέση με τη μνήμη, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού της ΕΕ για το κράτος δικαίου·
  4. τονίζει τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης και καλεί τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών και τις μεθοδολογίες διδασκαλίας με σκοπό να μετατοπιστεί η εστίαση από την εθνική στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία και προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε μια υπερεθνική ιστορική κατανόηση, ιδίως καθιστώντας δυνατή μια πολυπρισματική θεώρηση της ιστορίας και προωθώντας αντίστοιχους τρόπους διδασκαλίας που ευνοούν τον προβληματισμό και τη συζήτηση σχετικά με τη μεταβίβαση γνώσεων και διαπνέονται από τον γενικό στόχο με τον οποίο επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν «πώς να σκέφτονται» και όχι «τι να σκέφτονται»·
  5. τονίζει ότι η μάθηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ιστορία, τα θεσμικά όργανα και τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αναδυθεί ένα ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν· ζητεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που πρέπει να προσεγγίζεται εντός σφαιρικού πλαισίου, και η αγωγή του Ευρωπαίου πολίτη να καταστούν αναπόσπαστο τμήμα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την Ένωση και την ιστορία της, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων δράσεων Jean Monnet· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μεταξύ άλλων μέσω της ομάδας εργασίας για την ισότητα και τις αξίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, στόχους που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης, και να αναπτύξουν από κοινού ένα «εγχειρίδιο της ΕΕ» για σχολικές δραστηριότητες που θα παρέχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και αμερόληπτα στοιχεία και αριθμούς για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας·

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *