Σιγά-σιγά ξεφουρνίζουν την απάτη

Σέ μία ἐξαιρετικά σημαντική ἀποκάλυψη φαίνεται πώς προχώρησε μιά ὁμάδα ἐπιστημόνων μέ ἄρθρο τό ὁποῖο φιλοξενεῖται στήν ἱστοσελίδα τοῦ ΠΟΥ, ἀναδημοσιευμένο ἀπό ἔγκριτο ἰατρικό περιοδικό.  Τό συγκεκριμένο ἄρθρο δημοσιεύθηκε στό ἐγκεκριμένο μηνιαῖο ἰατρικό περιοδικό «Multiple Sclerosis Journal» Volume 28, Issue 3 (EP0942) τό ὁποῖο ἀφορᾶ θέματα κλινικῆς νευρολογίας καί σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Ἡ ὁμάδα τῶν ἐμπλεκομένων ἐπιστημόνων προχώρησε στήν σύνδεση περιστατικῶν ἐμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας μέ τόν ἐμβολιασμό ἐνάντια στόν COVID-19, γεγονότα τά ὁποῖα συμπίπτουν καί χρονικά.
Τό κομμάτι τῆς δημοσίευσης, πού ἀφορᾶ τά περιστατικά αὐτά, ἔγινε  ἀποκλειστική μετάφραση ἀπό τή σελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ σέ συνεργασία μέ ἀνεμβολίαστο Ἰατρό πού διετέλεσε σέ ἀναστολή, γιά τή διευκόλυνση κατανόησης τῶν ἰατρικῶν ὅρων.
Διαβάστε παρακάτω τήν ἀποκλειστική μετάφραση 
καθώς καί τό ἀρχικό κείμενο στήν Ἀγγλική…

Ὁ ἐμβολιασμός γιά τόν Covid-19 μπορεῖ νά προκαλέσει πολλαπλή σκλήρυνση μέσῳ διασταυρούμενων ἀντιδρώντων CD4+ Τ κυττάρων πού ἀναγνωρίζουν τήν πρωτεΐνη ἀκίδα SARS-CoV-2 καί τά πεπτίδια μυελίνης.
Y. Qiu 1,
M. Batruch 2,
R. Naghavian 2,
I. Jelcic 2,
B. Vlad 1,
M. Hilty 1,
B. Ineichen 3,
J. Wang 1,
M. Sospedra 1,
R. Martin 1
 
1. University Hospital Zürich, Neurology, Zürich, Switzerland, 
2. University Hospital Zürich, Zürich, Switzerland, 
3. University Hospital Zürich, Neuroradiology, Zürich, Switzerland
Εἰσαγωγή: Ἡ λοίμωξη ἀπό τόν κορονοϊό SARS-CoV-2 μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἕνα εὐρύ φάσμα ἐκδηλώσεων ὀξείας καθώς καί χρόνιας νόσου. Τά ταχέως ἀναπτυσσόμενα ἐμβόλια εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικά στήν πρόληψη σοβαρῶν παθήσεων καί ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀσφαλῆ. Τόσο ἡ φυσική λοίμωξη ὅσο καί, σέ πολύ μικρότερο βαθμό, οἱ ἐμβολιασμοί πού βασίζονται σέ mRNA μπορεῖ νά συνοδεύονται ἀπό παροδικά αὐτοάνοσα φαινόμενα ἤ ἐμφάνιση αὐτοάνοσων νοσημάτων.
Σκοπός: Ἀναφέρουμε ἐδῶ δύο περιπτώσεις ἐμφάνισης Πολλαπλῆς Σκλήρυνσης (ΠΣ) μέ κλινικά καί ἀκτινολογικά εὐρύματα τά ὁποῖα ἐμφανίστηκαν πολύ κοντά χρονικά σέ σχέση μέ ἐμβολιασμούς γιά τόν Covid οἱ ὁποῖοι βασίζονται σέ mRNA πρωτεΐνη ἀκίδα.
Στόχοι: Νά διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ ἔναρξη τῆς Πολλαπλῆς Σκλήρυνσης σέ αὐτές τίς δύο περιπτώσεις, πολύ πιθανό νά προκαλεῖται ἀπό κλώνους κυττάρων CD4+ Τ οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν διασταυρούμενα πεπτίδια πού προέρχονται ἀπό τήν πρωτεΐνη SARS-CoV-2 καί ἀπό πεπτίδια πού προέρχονται ἀπό πρωτεΐνες μυελίνης, τά ὁποῖα ἔχουν προηγουμένως ἐμπλακεῖ στήν σκλήρυνση .
Μέθοδοι: Κύτταρα CD4+ Τ  ἀπό περιφερικό αἷμα καί CD4+ Τ κύτταρα ἀπό δεῖγμα ἐγκεφαλονωτιαίου ὑγροῦ ἀπομονώθηκαν καί ἐπεκτάθηκαν γιά δοκιμή διαλογῆς αὐτοαντιγόνου. Ἕνας κατάλογος πολύ γνωστῶν αὐτοαντιγόνων πού σχετίζονται μέ τήν σκλήρυνση, συμπεριλαμβανομένων ἀνοσοκυρίαρχων πεπτιδίων καί ισὁμορφῶν ἀπό πεπτίδια MBP, MOG, PLP, RASGRP2, TSTA3 συμπεριλήφθηκε γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς ἀντιδραστικότητας τῶν Τ κυττάρων. Τό κλάσμα CD4+ CFSElow ταξινομήθηκε μετά ἀπό διέγερση μέ θετικές δεξαμενές αὐτοαντιγόνου ἤ ἀκίδα πρωτεΐνης SARS-Cov-2, ἀκολουθούμενη ἀπό ἐπέκταση καί δοκιμή μέ πεπτίδια αὐτοαντιγόνου καί ἀκίδα πρωτεΐνης. Τό ὑπερκείμενο ἀπό τήν κυτταρική καλλιέργεια ἀναλύθηκε περαιτέρω γιά ἔκκριση IFN-γάμα.
Ἀποτελέσματα: Τά αὐτοαντιδραστικά Τ κύτταρα ἀνιχνεύθηκαν ἀπό τόν πληθυσμό Τ-λεμφοκυττάρων καί στούς δύο ἀσθενεῖς. Τό CD4+ T ἀπό τό CSF ἔδειξε ἐπίσης ἀντιδραστικότητα σέ δεξαμενές πεπτιδίων MBP, MOG, PLP. Τέλος, βρήκαμε κλώνους προφλεγμονωδῶν κυττάρων Τ πού ἀναγνωρίζουν τόσο τήν ἀκίδα πρωτεΐνης ὅσο καί τά ἀνοσοκυρίαρχα πεπτίδια MBP καί τά πεπτίδια MOG, τά ὁποῖα ἔχουν προηγουμένως ἐνοχοποιηθεῖ γιά τήν σκλήρυνση.
Συμπεράσματα: Λεπτομερεῖς μελέτες CD4+ Τ κυττάρων προερχόμενων ἀπό περιφερικό αἷμα καί  ἐγκεφαλονωτιαῖο ὑγρό δείχνουν ὅτι ἡ ἔναρξη τῆς πολλαπλῆς σκλήρυνσης σέ αὐτές τίς δύο περιπτώσεις πολύ πιθανό νά προκαλεῖται ἀπό κλώνους κυττάρων CD4+ Τ πού διασταυρώνονται μέ τά πεπτίδια πού προέρχονται ἀπό τήν πρωτεΐνη SARS-CoV-2 καί πεπτίδια πού προέρχονται ἀπό πρωτεΐνες μυελίνης, τά ὁποῖα ἔχουν προηγουμένως ἐμπλακεῖ στή σκλήρυνση.
Πρωτότυπο κείμενο στην Ἀγγλική
 

EP0942

Covid-19 vaccination can induce multiple sclerosis via cross-reactive CD4+ T cells recognizing SARS-CoV-2 spike protein and myelin peptides

Y. Qiu1M. Batruch2, R. Naghavian2, I. Jelcic2, B. Vlad1, M. Hilty1, B. Ineichen3, J. Wang1, M. Sospedra1, R. Martin1
1University Hospital Zürich, Neurology, Zürich, Switzerland2University Hospital Zürich, Zürich, Switzerland3University Hospital Zürich, Neuroradiology, Zürich, Switzerland
Introduction: Infection with the SARS-CoV-2 coronavirus can lead to a wide range of acute and also chronic disease manifestations. The rapidly developed vaccinations are highly effective in preventing severe disease courses and have been proven safe. Both natural infection and, to a much lower extent, the mRNA-based vaccinations can be accompanied by transient autoimmune phenomena or onset of autoimmune diseases.
Objectives: We report here two cases of multiple sclerosis (MS) with clinical and new radiological signs beginning in close temporal relation to spike (S) protein mRNA-based vaccinations.
Aims: To establish that the onset of MS in these two cases is very likely caused by CD4+ T cell clones that cross-recognize SARS-CoV-2 S protein-derived peptides and peptides derived from myelin proteins, which have previously been implicated in MS.
Methods: Spike specific CD4+ T cells from peripheral blood and CD4+ T cells from CSF sample were isolated and expanded for autoantigen screening test. A list of well-known MS-related autoantigens including immunodominant peptides and isoforms from MBP, MOG, PLP, RASGRP2, TSTA3 peptides were included to assess T cell reactivity. CD4+ CFSElow fraction were sorted after stimulate with positive autoantigen pools or SARS-Cov-2 Spike protein, followed by expansion and testing with autoantigen peptides and Spike protein. Supernatant from cell culture were further analyzed for IFN-gamma secretion.
Results: Self-reactive T cells were detected from Spike specific T cell population in both patients. CD4+ T from CSF also showed reactivity to MBP, MOG, PLP peptide pools. Finally, we found proinflammatory T cell clones that recognize both Spike protein and immunodominant MBP peptides and MOG peptides, which have previously been implicated in MS.
Conclusions: Detailed studies of both peripheral blood- and CSF-derived CD4+ T cells show that the onset of MS in these two cases is very likely caused by CD4+ T cell clones that cross-recognize SARS-CoV-2 S protein-derived peptides and peptides derived from myelin proteins, which have previously been implicated in MS.
Disclosure
Unrestricted grants from Biogen, Novartis, Roche, Third Rock; advisory roles and lectures for Roche, Novartis, Biogen, Genzyme, Neuway, CellProtect, Third Rock; patent holder and co-holder on patents of: daclizumab in MS, JCV VP1 for vaccination against PML; JCV-specific neutralizing antibodies to treat PML; antigen-specific tolerization with peptide-coupled cells and novel autoantigens in MS; co-founder of Abata, co-founder and co-owner of Cellerys®

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *