Νά γιατί ὁ ἐπικίνδυνος Πλεύρης ἀπολαύει τέτοιας σκανδαλώδους μιντιακής ἀσυλίας!

Διαφημίσεις πού θά μποροῦσαν νά προβληθοῦν δωρεάν ἀπό τά ΜΜΕ «κοστίζουν» πάνω ἀπό 2,5 ἑκατομμύρια εὐρώ, τά ὁποῖα θά δοθοῦν ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, ὡς… δῶρο ἀπό τόν Θάνο Πλεύρη, λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.
Αὐτό ἀποκαλύπτει ἔρευνα τοῦ datajournalists.co.uk, τό ὁποῖο ἀνακάλυψε ἀποφάσεις γιά πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια δράσης τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἐνῶ κάνει λόγο καί γιά ἀναθέσεις στίς δυό ἑταιρεῖες πού θά «τρέξουν» τό πρότζεκτ, μέ… ἀπόφαση πού ἐλήφθη τόν Αὔγουστο σέ χρόνο-ρεκόρ!
Ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης θά δοθοῦν τά 2.228.000 εὐρώ καί ἀπό τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων τά 528.000 εὐρώ, βάσει ἀπόφασης Ἰουλίου 2022 τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Στίς 7 Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή πρίν ἀπό περίπου ἕναν μῆνα, ὁ Ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης ὀργάνωσε συνέντευξη Τύπου γιά τό νέο στρατηγικό σχέδιο πού ἀφορᾶ στή Δημόσια Ὑγεία. «Μαζί μέ τή γενική γραμματέα Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη τρέχουμε τό πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης». Ἀπό σήμερα μπαίνει στή διαδικασία γιά τήν ὑλοποίηση τό πρόγραμμα γιά τόν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καί ὑπάρχουν καί ἄλλα δυό προγράμματα γιά το καρκίνο τοῦ παχέος ἐντέρου καί γιά τίς καρδιακές παθήσεις».
Ὅμως, μέχρι καί λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις ὑπῆρχε ἔντονη κινητικότητα προκειμένου νά ἐξασφαλιστεῖ ἕνα σημαντικό κονδύλι ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, μέ τόν προορισμό τῶν χρημάτων νά εἶναι -μέσῳ τοῦ προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης»- τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Μιά κίνηση μέ προεκλογικό χρῶμα, πού θυμίζει σέ πολλά τή γνωστή «λίστα χρηματοδότησης Πέτσα» στίς ἀρχές τῆς πανδημικῆς κρίσης, ὅταν γιά τήν καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» δαπανήθηκαν 19,8 ἑκατ. εὐρώ σέ ΜΜΕ.
Οἱ κατηγορίες περί χειραγώγησης Μέσων Ἐνημέρωσης καί ἀδιαφανῶν διαδικασιῶν στόν διαμοιρασμό ἐκείνων τῶν χρημάτων τό 2020, μέ δυσανάλογα ποσά ἄνευ ἀξιοκρατικῶν κριτηρίων καί μέ ἐπιχορηγήσεις ἀκόμα καί πρός ΜΜΕ – Φαντάσματα, ὁδήγησαν τό 2021 στήν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς στήν Βουλή, χωρίς νά ὑπάρξουν περαιτέρω ἀποτελέσματα.
Σέ 2.140.000 εὐρώ, πλήν ΦΠΑ, ἀνέρχεται τό συνολικό ποσό πρός τά ΜΜΕ γιά τή διαφημιστική καμπάνια τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Αὐτή τή φορά στό προσκήνιο βρίσκεται τό ὑπουργεῖο Ὑγείας. Στίς 4 Ἰουλίου 2022, μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου 93605, ἐξεδόθη ἀπόφαση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί τήν «Εἰδική Ὑπηρεσία Συντονισμοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης», πού ἑδρεύει στήν ὁδό Πανεπιστημίου 25-27, μέ θέμα: «Ἔνταξη τοῦ Ἔργου μέ τίτλο «SUB2. Δευτερογενής Πρόληψη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180985) στό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης καί Ἀνθεκτικότητας».
Τήν ἀπόφαση ὑπέγραψε ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, Θεόδωρος Σκυλακάκης. Σύμφωνα μέ τό συγκεκριμένο ἔγγραφο ἀποφασίζεται «ἡ Ἔνταξη τοῦ Ἔργου μέ τίτλο «SUB2. Δευτερογενής Πρόληψη» καί κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180985 στό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης καί Ἀνθεκτικότητας, τό ὁποῖο χρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση – NextGeneration EU».
Ὁ τίτλος δράσης ἀφορᾶ στήν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» καί ὡς ὑπουργεῖο εὐθύνης ὁρίζεται τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, μέ φορέα ὑλοποίησης τήν Ἐθνική Κεντρική Ἀρχή Προμηθειῶν Ὑγείας.
Ὁ προϋπολογισμός τοῦ προτεινόμενου ἔργου γιά τήν ἐγγραφή στό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἀνέρχεται «σέ ποσό ὕψους 2.728.000 εὐρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Τό ποσό αὐτό προέρχεται ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης (2,2 ἑκατ. εὐρώ), μέ συνεισφορά τοῦ Ἐθνικοῦ ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων) μέ 528.000 εὐρώ».
Ὡς εἶδος ἔργου ἀναφέρεται «Μεταρρύθμιση» καί ὡς τύπος ἔργου «Παροχή Ὑπηρεσιῶν». Ἡμερομηνία λήξης ὁρίζεται ἡ 31η Δεκεμβρίου 2023.
Στίς συμβάσεις προβλέπεται ἀνάδοχος, πού σέ συνεργασία μέ τή Γενική Γραμματεία Δημόσιας Ὑγείας, θά ἀναλάβει τόν δημιουργικό σχεδιασμό καί τήν παραγωγή ὀπτικοακουστικοῦ καί λοιποῦ διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ γιά τήν καμπάνια προβολῆς καί ἐνημέρωσης γιά τή προληπτική μαστογραφία, στό πλαίσιο ὑλοποίησης τῆς δράσης «Προληπτική Ἰατρική» τοῦ Προγράμματος «Φώφη Γεννηματά».
Ἐπίσης, ὁ ἀνάδοχος θά ἀναλάβει τόν σχεδιασμό πλάνου μέσων της διαφημιστικῆς καμπάνιας τοῦ Προγράμματος Πρόληψης τῆς Δημόσιας Ὑγείας «Σπύρος Δοξιάδης» – Δευτερογενής Πρόληψη γιά τή μιντιακή καμπάνια ἀντί 37.200 εὐρώ.
Ὁ ἀνάδοχος, σέ συνεργασία μέ τήν Γενική Γραμματεία Δημόσιας Ὑγείας ὅπως ἀναφέρεται, θά ἀναλάβει τή διαχείριση καί τήν προβολή σέ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης.
Τό συνολικό ποσό τῶν χρημάτων πρός τά ΜΜΕ ἀνέρχεται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σέ 2.653.600 εὐρώ, σύμφωνα μέ τά πρακτικά τῆς ἀπόφασης τῆς Ἐθνικῆς Κεντρικῆς Ἀρχῆς Προμηθειῶν Ὑγείας
 
 
Σχετικά μέ τήν Προβολή σέ Μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο) προβλέπεται ὅτι «Ἡ ΕΚΑΠΥ πρόκειται νά προχωρήσει στήν ὑλοποίηση τῆς καμπάνιας προβολῆς καί δημοσιότητας ἡ ὁποία θά περιλαμβάνει μιά σειρά ἐνεργειῶν ἐνημέρωσης καί προβολῆς, προκειμένου νά προβάλλεται ἀποτελεσματικά ὅλες τίς δράσεις τῆς Δευτερογενοῦς Πρόληψης, ἤτοι:
Α) Προληπτικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος Καρκίνου τοῦ Μαστοῦ
Β) Προληπτικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος Καρκίνου τοῦ Τραχήλου τῆς Μήτρας
Γ) Προληπτικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος Καρκίνου τοῦ Παχέος Ἐντέρου
Δ) Προληπτικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος τοῦ Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου.
Ε) Προληπτικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος Ἀνευρύσματος κοιλιακῆς ἀορτῆς.
Στ) Προγεννητικός καί Περιγεννητικός Διαγνωστικός Ἔλεγχος.
H προβολή τοῦ ἔργου σέ ΜΜΕ γιά τό πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» θά γίνει σύμφωνα μέ τό Πλάνο Μέσων τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει κι ἐπιλεγμένα καί ἀποτελεσματικά Μέσα ὅπως τηλεοπτικά κανάλια καί ραδιοφωνικούς σταθμούς μέ ὑψηλή τηλεθέαση καί ἀκροαματικότητα, ἐφημερίδες καί περιοδικά μέ μεγάλο ἀριθμό ἀναγνωστῶν, καθώς καί διαδίκτυο / ἱστοσελίδες μέ ὑψηλή ἐπισκεψιμότητα στοχεύοντας μέ αὐτό τόν τρόπο στή μέγιστη προβολή καί διάχυση τοῦ ἔργου τόσο στό εὐρύ κοινό ὅσο καί στίς ὁμάδες στόχου. Ἡ χρονική διάρκεια τῆς δράσης ὁρίζεται στούς 18 μῆνες.
Τό φυσικό ὅσο καί οἰκονομικό ἀντικείμενο κατανέμεται ὡς ἀκολούθως σέ ξεχωριστές κατηγορίες δαπανῶν, ἤτοι :
Προβολή τοῦ ἔργου σε
α) τηλεόραση (πανελλαδικά) 464.380 εὐρώ,
β) τηλεόραση (περιφέρεια) 186.180 εὐρώ,
γ) Ραδιόφωνο (πανελλαδικά) 149.800 εὐρώ,
δ) Ραδιόφωνο (περιφέρεια) 64.200 εὐρώ,
ε) ἔντυπο τύπο (πανελλαδικά) 299.600 εὐρώ,
στ) ἔντυπο τύπο (περιφέρεια) 128.400 εὐρώ,
ζ) Ἱστοσελίδες (Πανελλαδικά) 593.208 εὐρώ,
η) Ἱστοσελίδες (Περιφέρεια) 254.232 εὐρώ.
Τό συνολικό ποσό πού ἀναλογεῖ σ’ αὐτή τή διαφημιστική καμπάνια ἀνέρχεται σέ 2.140.000 εὐρώ (πλήν ΦΠΑ).
Τά ἐρωτήματα
Τά ἐρωτήματα πού προκύπτουν εἶναι πολλά. Ἡ χρησιμότητα τοῦ προγράμματος πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης» γιά τήν Δημόσια Ὑγεία εἶναι αὐτονόητη καί δέν χωρᾶ ἀμφιβολία ἐπ’ αὐτοῦ. Ὅμως, μετά τό ἀρχικό ξάφνιασμα λόγῳ πανδημίας τό 2020, τό ἑλληνικό κράτος ἔχει πολλά καί σύγχρονα μέσα πιά γιά νά ἐπικοινωνήσει ἄμεσα καί στοχευμένα στούς πολῖτες τά ὀφέλη παρόμοιων προγραμμάτων πρόληψης.
Πλέον ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν εἶναι ἐγγεγραμμένοι στίς ἠλεκτρονικές πλατφόρμες τοῦ ΕΟΔΥ. Ἡ ἐνημέρωσή τους εἰδικά γιά τούς ἐμβολιασμούς γίνονταν τόσο μαζικά, ὅσο καί στοχευμένα (μέ ἡλικίες) ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἐμβολιαστική περίοδο μέ SMS ἀπευθείας στό κινητό τους τηλέφωνο.
Ὁ ΕΟΔΥ ἔχει πλέον τήν τεχνογνωσία καί τήν ὑλικοτεχνική ὑποδομή ὥστε ἄμεσα μέσῳ ἑνός ἁπλοῦ μηνύματος νά ἐνημερώνει ἀποτελεσματικά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν γιά ἀνάλογες προληπτικές ἐξετάσεις διαφόρων εἰδῶν καρκίνου. Μάλιστα, κατηγοριοποιῶντας ὅποτε ἀπαιτεῖται τούς ἀποδέκτες τῶν SMS βάσει φύλου, ἡλικίας ἤ καί ἱστορικοῦ.
Μιά ἄλλη παράμετρος εἶναι ὅτι καί σέ αὐτές τίς συμβάσεις, οἱ ὅροι χρηματοδότησης τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης γιά τήν καμπάνια παρέμειναν σέ μεγάλο βαθμό ἀσαφεῖς ὡς πρός τά κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν Μέσων, ὅπως εἶχε συμβεῖ καί μέ τή «λίστα Πέτσα». Τό μέγα ἐρώτημα εἶναι γιατί αὐτή ἡ καμπάνια νά μή γίνει δωρεάν, ὡς κοινωνικό μήνυμα; Τά κανάλια μεταδίδουν δεκάδες τέτοια δωρεάν σποτ.
Ἡ κυβέρνηση, διαμέσου τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας τοῦ κ. Πλεύρη, ἀπορροφᾶ ἕνα σημαντικό κονδύλι 2.653.600 εὐρώ ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, ἀλλά κι ἀπό τό ἐθνικό πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων, προκειμένου νά μοιράσει χρήματα στά ΜΜΕ. Ἡ ἐνέργεια αὐτή γίνεται σέ ξεκάθαρο προεκλογικό τάϊμινγκ, κάτι πού προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτήματα γιά τή σκοπιμότητα τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας, δημιουργῶντας βάσιμες ὑπόνοιες ὅτι πρόκειται γιά μιά προσπάθεια χειραγώγησης τῶν ΜΜΕ.
Εἴτε ἤδη ἔχουν δοθεῖ τά χρήματα ἀπό αὐτήν τήν καμπάνια σέ ΜΜΕ, εἴτε θά δοθοῦν τούς ἑπόμενους μῆνες, παραμένει ἀμφίβολο ἄν οἱ συγκεκριμένες λίστες διαμοιρασμοῦ θά δημοσιοποιηθοῦν.
Στήν ἔκθεσή τους πού δημοσιεύθηκε τό 2021, Οἱ «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF) ἀνέφεραν γιά τήν Ἑλλάδα, μέ ἀφορμή τή «λίστα Πέτσα»:
«Ἡ συντηρητική κυβέρνηση ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη χορήγησε γενναιόδωρες φορολογικές ἐλαφρύνσεις στή διαφήμιση στά Μέσα Ἐνημέρωσης, ἀλλά ἐπεδίωξε, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, νά ἐλέγξει τή ροή τῶν πληροφοριῶν στό πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν της γιά τήν ἀντιμετώπιση τόσο τῆς πανδημίας ὅσο καί τῆς προσφυγικῆς κρίσης. Τά ἐρευνητικά Μέσα Ἐνημέρωσης καί τά Μέσα Ἐνημέρωσης πού ἦταν κριτικά πρός τήν κυβέρνηση εἴτε παραλείφθηκαν εἴτε ἔλαβαν ἕνα δυσανάλογα μικρό μερίδιο τῆς διαφήμισης πού προέκυψε ἀπό μιά ἀμφιλεγόμενη καμπάνια δημόσιας ἐνημέρωσης ὕψους 20 ἑκατομμυρίων εὐρώ».
Στή συνέχεια ἐπεσήμαιναν στήν ἐτήσια ἔκθεσή τους οἱ RSF: «Οἱ δημοσιογράφοι ἔπρεπε νά πάρουν τήν ἄδεια τῆς κυβέρνησης πρίν κάνουν ρεπορτάζ στά νοσοκομεῖα, ἐνῶ τό ὑπ. Ὑγείας ἀπαγόρευσε στό ἰατρικό προσωπικό νά μιλᾶ στά μέσα ἐνημέρωσης. Τόν Φεβρουάριο 2021 τά δημόσια τηλεοπτικά κανάλια ἔδωσαν ἐντολή νά μήν μεταδίδουν βίντεο πού ἔδειχνε τόν πρωθυπουργό νά παραβλέπει τούς κανόνες τοῦ lockdown…».
 
Τό πράσινο φῶς ἀπό ΕΚΑΠΥ
Στίς 13 Ὀκτωβρίου 2022 συνεδρίασε τό ΔΣ τῆς Ἐθνικῆς Κεντρικῆς Ἀρχῆς Προμηθειῶν Ὑγείας προκειμένου νά ἐγκρίνει τό «σχέδιο Προβολῆς καί Ἐνημέρωσης τοῦ Προγράμματος Πρόληψης τῆς Δημόσιας Ὑγείας «Σπύρος Δοξιάδης>»>.
Σύμφωνα μέ τά πρακτικά, τό ΔΣ ἀποφάσισε ὁμόφωνα γιά τήν «ἔγκριση τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ προγράμματος, συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ 2.653.600 εὐρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τό ὁποῖο θά χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας».
Ὅπως ἀναφέρεται στήν ἀπόφαση, «πρός ἐκπλήρωση των ἀνωτέρω, ἡ ἀρχή προτίθεται νά ὑλοποιήσει τήν καμπάνια προβολῆς μέσῳ ἐντολῶν ἀνάθεσης στά μέσα βάσει τῶν ἄρθρων ἄρθρα 6 καί 7 του Π.Δ. 261/1997, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τόν ν.4864/2021 καί μέσῳ ἀναθέσεων βάσει τοῦ ν.4412/2016, ὅπως τροποποιήθηκε καί ἰσχύει. Ἡ χρονική διάρκεια ὑλοποίησης τοῦ Σχέδιου Προβολῆς καί Ἐνημέρωσης τοῦ Προγράμματος Πρόληψης τῆς Δημόσιας Ὑγείας «Σπύρος Δοξιάδης» θά εἶναι 18 μῆνες».
Τό συνολικό ποσό μέ ΦΠΑ ἀνέρχεται σέ 2.653.600 εὐρώ. Τήν ἀπόφαση τοῦ ΔΣ γιά λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς Κεντρικῆς Ἀρχῆς Προμηθειῶν Ὑγείας (ΕΚΑΠΥ) ὑπέγραψε ὁ πρόεδρος τῆς συγκεκριμένης ὑπηρεσίας προμηθειῶν, Ἄρης Ἀποστόλου.
Ἄν καί ἤδη γιά τό ἔτος 2022 οἱ πιστώσεις τοῦ συγκεκριμένου ἐπικοινωνιακοῦ προγράμματος ἀνῆλθαν σέ 1,9 ἑκατ. εὐρώ, σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση Σκυλακάκη, ὁ ὑπουργός Ὑγείας κ. Πλεύρης δέν ἀνέφερε κάτι σχετικό στήν ἐνημέρωση πρός τόν Τύπο στίς 7 Δεκεμβρίου, σχετικά μέ τό σχέδιο πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης».
Στήν ὁμιλία του, πού φιλοξενεῖται στόν ἱστότοπο τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, ὑπάρχει μόνο ἡ ἀναφορά ὅτι «τό πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης καί Ἀνθεκτικότητας, Ἑλλάδα 2.0 μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης-Next Generation EU». Ὅπως εἶπε «τό πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» περιλαμβάνει τρεῖς πυλῶνες (Πρωτογενῆ καί Δευτερογενῆ Πρόληψη, Ἀναμόρφωση τοῦ Συστήματος Δημόσιας Ὑγείας) καί πάνω ἀπό 20 δράσεις, μέ συνολικό προϋπολογισμό ἄνω τῶν 300 ἑκατ. εὐρώ».
 
Ἡ ἀπόφαση Ὀκτωβρίου τοῦ ΕΚΑΠΥ:
Σέ χρόνο-ρεκόρ οἱ διαγωνισμοί
Στίς 18 καί 19 Αὐγούστου ἡ ΕΚΑΠΥ δημοσιεύει δυό προσκλήσεις ἐνδιαφέροντος γιά τίς ἑταιρεῖες πού θά «τρέξουν» τήν καμπάνια ἐνημέρωσης.
Στίς 19 Αὐγούστου 2022, μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου 2724, ἡ ΕΚΑΠΥ ἀναρτᾶ «Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιά τήν ὑλοποίηση τῆς δράσης, μέ θέμα τήν «Διαχείριση καί προβολή σέ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης».
Ἡ ἐκτιμώμενη συνολική δαπάνη γιά τήν ὑλοποίηση τῆς ἀνωτέρῳ δράσης ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 37.200 εὐρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ἐνῶ τό ποσό συνεισφορᾶς τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων εἶναι 7.200 εὐρώ. Κριτήριο κατακύρωσης εἶναι, ὅπως ἀναφέρεται, «ἡ πλέον συμφέρουσα ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης προσφορά βάσει μόνο τιμῆς».
ἀνάδοχος, βάσει σύμβασης, ἀναλαμβάνει «νά κατανέμει τίς διαφημίσεις στό σύνολο τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης, ἀνάλογα μέ τή σπουδαιότητα τῶν ἀναρτήσεων/περιεχομένου καί τήν καταλληλότητα τοῦ Μέσου στό ὁποῖο θά γίνεται ἡ προώθηση».
Μόλις 12 μέρες ἀργότερα, στίς 31 Αὐγούστου 2022, ἡ ΕΚΑΠΥ συνεδρίασε γιά νά ἀποφασίσει (ὁμόφωνα) τήν ἀνάθεση τῆς τήν ἀνάθεση τῆς παροχῆς ὑπηρεσιῶν γιά τήν ὑλοποίηση τῆς δράσης «Διαχείριση καί προβολή σέ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης» στήν ἑταιρεία «REPUTATION UNIQUE» ἀντί 36.208 εὐρώ.
Ἡ Reputation Unique ἑδρεύει στό Μαρούσι (Αἰγιαλείας 5) καί ἀνάμεσα στούς πελάτες της, ὅπως φαίνεται στό site της, εἶναι o ΕΦΕΧ (Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Φαρμάκων Εὐρείας Χρήσης), ἡ AstraZeneca, ἡ BASF κ.α.
H σύμβαση προβλέπει ὅτι ὁ ἀνάδοχος θά ἀναλάβει, μεταξύ ἄλλων, τήν ὑποχρέωση νά φτιάξει προφίλ στά social media γιά τήν ἀναθέτουσα ἀρχή, θά «ἀνεβάζει» ὑλικό ἀπό τήν καμπάνια καί θά τό προβάλλει ὡς ἑξῆς:
Δράση 1: Διαχείριση τῶν λογαριασμῶν στά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης
Ὁ Ἀνάδοχος θά ἀναλάβει νά ἀξιοποιήσει τά ὑφιστάμενα Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης τῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς μέ στόχο i. τήν προσαρμογή καί ἐνημέρωση τῶν ἐπίσημων λογαριασμῶν τῆς Ἀναθέτουσας Ἀρχῆς ii. τή διαχείριση τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ὅποτε κρίνεται ἀπαραίτητο iii. τήν ἀνάρτηση πρωτότυπου καί χρήσιμου σχετικοῦ μέ τήν καμπάνια περιεχομένου πού θά τοῦ παραδώσει ἡ Ἀναθέτουσα.
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν αἰτιολογική ἔκθεση στό σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πού κατατέθηκε στήν Βουλή τόν Φεβρουάριο 2020:
Δράση 2: Προβολή στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης
Ὁ Ἀνάδοχος θά ἀναλάβει τή διαφημιστική προώθηση τοῦ περιεχομένου στά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης. Σκοπός τῆς διαφημιστικῆς προώθησης εἶναι ἡ μεγιστοποίηση τῶν ποιοτικῶν καί ποσοτικῶν στόχων πού τίθενται καί ἀποτελοῦν τούς δεῖκτες ἀποτελεσματικότητας (KPIs) τῆς προβολῆς.
Τήν ἴδια μέρα, στίς 31 Αὐγούστου ἡ ΕΚΑΠΥ ἀποφασίζει νά δώσει στήν ἑταιρεία «CHOOSE AE ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» μέ ἕδρα τό Χαλάνδρι τή σύμβαση τῶν 35.800 εὐρώ γιά τή δημιουργία διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ καί τόν σχεδιασμό πλάνου Μέσων σχετικά μέ τήν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης».
Ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιευτεῖ, ἡ Choose ἦταν ἡ ἑταιρεία πού στίς ἀρχές τοῦ 2022 ἀνέλαβε τόν σχεδιασμό καί τήν ὑλοποίηση τοῦ νέου κύματος τῆς ἐθνικῆς ἐκστρατείας ἐπικοινωνίας καί ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν γιά τίς δράσεις πού ἀφοροῦν τόν ἐμβολιασμό κατά τῆς Covid-19.
Στήν σχετική πρόσκληση ἐνδιαφέροντος πού ἔγινε στίς 18 Αὐγούστου 2022 γινόταν σαφές ὅτι ὁ ἀνάδοχος θά ἀναλάβει ὄχι μόνο τά διαφημιστικά σπότ καί banners γιά τήν καμπάνια, ἀλλά καί τόν «Σχεδιασμό πλάνου μέσων διαφημιστικῆς καμπάνιας στά ΜΜΕ». Κοινῶς, σέ ποιά ΜΜΕ θά προβληθοῦν τά σποτάκια.
Συγκεκριμένα:
«Ὁ ἀνάδοχος θά ἀναλάβει το σχεδιασμό πλάνου μέσων της διαφημιστικῆς καμπάνιας τοῦ Προγράμματος Πρόληψης τῆς Δημόσιας Ὑγείας «Σπύρος Δοξιάδης» – Δευτερογενής Πρόληψη στά ΜΜΕ (media plan). Τό Πλάνο δημοσιότητας θά ἔχει ἀνάλυση τοῦ προϋπολογισμοῦ, τήν ἐπιλογή τῶν Μέσων, τοῦ χρόνου καί τῆς προβλεπόμενης ἀποτελεσματικότητας, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν προληπτική μαστογραφία.
 
Ὁ ἀνάδοχος σχεδιάζει καί ὑποβάλλει τό Πλάνο Μέσων (Media Plan) ἀνά κατηγορία Μέσων βάσει τοῦ Π.Δ. 261/97, ὅπως τροποποιήθηκε καί ἰσχύει, μέ τεκμηριωμένη ἀναλυτική πρόταση διαφημιστικῆς προβολῆς στά ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου τοῦ κόστους, τήν ἐπιλογή τῆς διάρκειας, τῶν μέσων καί τῆς προβλεπόμενης ἀποτελεσματικότητας, ἡ ὁποία τίθεται ὑπό τήν ἔγκριση τῆς Ἀναθέτουσας.
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν αἰτιολογική ἔκθεση στό σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πού κατατέθηκε στήν Βουλή τόν Φεβρουάριο 2020:
Τό Media Plan θά πρέπει νά:
– εἶναι χρονικά κατανεμημένο καί μέ ποσοστιαία κατανομή τῶν ἐνεργειῶν
 
– ἐπιτυγχάνει τό καλύτερο δυνατό μεῖγμα μέσων (media mix) διατηρῶντας τό κόστος σέ ἐπιθυμητά ἐπίπεδα
 
– διαθέτει τεκμηρίωση τῆς ἐπιλογῆς τῶν μέσων ἤ τοῦ τόπου (ποιοτικά καί ποσοτικά κριτήρια) καί τῆς ἀποτελεσματικότητάς τους
 
– στοχεύει σέ συγκεκριμένα κοινά-στόχους καί περιγράφει τόν τρόπο ἐπιλογῆς καί προσέγγισης τῶν ὁμάδων-στόχος
 
– διαθέτει τεκμηρίωση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ χρόνου καί τῆς διάρκειας προβολῆς
 
– περιέχει ἀνάλυση τῶν ἐργαλείων μέτρησης καί ἀποτελεσματικότητας τῶν δράσεων ἐπικοινωνίας
 
– περιέχει ἀνάλυση τῆς μεθοδολογίας ὑλοποίησης τῆς δράσης (τρόπος ὀργάνωσης καί ὑλοποίησης)
 
– περιλαμβάνει τό κόστος προβολῆς-ἀνάλυση προϋπολογισμοῦ
 
– περιγράφει τά παραδοτέα μετά τήν ἔγκριση τοῦ media plan
 
Ἡ κατανομή τοῦ ποσοστοῦ τῆς προϋπολογισθείσας δαπάνης μεταξύ τῶν διαφόρων κατηγοριῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (ΜΜΕ), ἤτοι γιά τά ἔντυπα μέσα (ἐφημερίδες, περιοδικά καί περιφερειακά ἔντυπα μέσα), τόν ἠλεκτρονικό τύπο, τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο θά ἐπιμεριστεῖ βάσει τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Πλάνου Ἐπικοινωνίας πού ἀφορᾶ στά μέσα αὐτά, σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα στό Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 261/97 (Α’ 186/23.09.1997), ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ καί ἰσχύει, γιά τή διαφάνεια στήν διαφημιστική προβολή τοῦ Δημοσίου καί τοῦ εὐρύτερου δημοσίου τομέα (ἡ συμμετοχή τῶν περιφερειακῶν μέσων ἐνημέρωσης γιά κάθε κατηγορία μέσων ἐνημέρωσης εἶναι τοὐλάχιστον 30%).
Τό Πλάνο Μέσων δύναται νά περιλαμβάνει:
 
– Προβολή σέ τηλεόραση
 
– Προβολή σέ ραδιόφωνο
 
– Προβολή στόν Τύπο
 
– Προβολή σέ διαδίκτυο καί μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης
 
Τό φυσικό ἀντικείμενο τοῦ ἔργου θά ὁλοκληρωθεῖ σέ χρονικό διάστημα τριῶν  μηνῶν ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς σύμβασης μέ προϋπολογισμό 30.000 εὐρώ, πλέον ΦΠΑ».
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν αἰτιολογική ἔκθεση στό σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πού κατατέθηκε στήν Βουλή τόν Φεβρουάριο 2020
 
Τί εἶναι τό προληπτικό πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης»
Τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο μέ τήν προληπτική δράση «Σπύρος Δοξιάδης» ψηφίστηκε κατά τή διάρκεια τοῦ πρώτου lockdown γιά τήν πανδημία, τήν ἄνοιξη τοῦ 2020. Κατατέθηκε στίς 21.2.2020, πέντε μέρες πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ πρώτου κρούσματος κορωνοϊοῦ στήν χώρα. Ψηφίστηκε στίς 10 Μαρτίου τῆς ἴδιας χρονιᾶς μέ ΝΔ, Κίνημα Ἀλλαγῆς καί Ἑλληνική Λύση νά τάσσονται ὑπέρ, ΣΥΡΙΖΑ καί Μέρα 25 νά δηλώνουν «παρών», ἐνῶ κατά τάχθηκε τό ΚΚΕ.
Ὁ νόμος δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μιά μέρα μετά τίς διαδικασίες στήν Βουλή.
Γιά τό «Πρόγραμμα Δοξιάδης» προβλεπόταν:
«Θεσπίζεται Ἐθνικό Πρόγραμμα Πρωτογενοῦς, Δευτερογενοῦς καί Τριτογενοῦς Πρόληψης μέ τήν ὀνομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», τό ὁποῖο ἐντάσσεται στό Ἐθνικό Σχέδιο Δράσης γιά τή Δημόσια Ὑγεία. Περιλαμβάνει δράσεις δημόσιας ὑγείας στά πεδία τῆς πρωτογενοῦς, δευτερογενοῦς καί τριτογενοῦς πρόληψης, πού ὑλοποιοῦνται μέ εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, παρέχονται δωρεάν ἀπό τούς ὁριζόμενους στό πρόγραμμα δημόσιους ἀσφαλιστικούς φορεῖς καί ὑλοποιοῦνται μέ σύμπραξη τῶν καθοριζόμενων σέ κάθε Ἐθνικό Πρόγραμμα ἐποπτευόμενων ὀργανικῶν μονάδων καί φορέων ὑπηρεσιῶν δημόσιας ὑγείας, συμπεριλαμβανομένων τῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου».
Στή συνέχεια ὁ νόμος κάνει ἀναφορά στήν ἐξειδίκευση τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος:
«Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» ἀποτελεῖται ἀπό τά ἀκόλουθα ἐπιμέρους προγράμματα δημόσιας ὑγείας πρός ὄφελος τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν:
 
Α) Σέ ἐπίπεδο πρωτογενοῦς πρόληψης τά προγράμματα αὐτά εἶναι:
 
i) Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Προαγωγῆς τῆς Σωματικῆς Ἄσκησης καί τῆς Ὑγιεινῆς Διατροφῆς (ΕΠΠΣΑΥΔ) γιά τόν ἔλεγχο καί τή διαχείριση τῶν παραγόντων κινδύνου, πού σχετίζονται μέ τήν κακή διατροφή καί τήν ἔλλειψη τῆς σωματικῆς ἄσκησης.
 
ii) Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Μείωσης τῆς Ἐπιβλαβοῦς Κατανάλωσης τοῦ Ἀλκοόλ (ΜΕΚΑ) γιά τόν περιορισμό τῶν παραγόντων κινδύνου ἀπό τήν ἀλόγιστη ἔκθεση στό ἀλκοόλ.
 
iii) Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Ἐμβολιασμῶν (ΕΠΕΜΒ), τό ὁποῖο ἀπευθύνεται σέ εἰδικές καί εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, παιδιά, ἀνηλίκους καί ἐνηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς καί πληθυσμούς πού βρίσκονται σέ κίνδυνο, καί περιλαμβάνει τά προγράμματα ἐμβολιασμῶν ὅλων τῶν ἀνωτέρω.
Β) Σέ ἐπίπεδο δευτερογενοῦς πρόληψης τά προγράμματα αὐτά εἶναι:
 
i) Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικοῦ Ἐλέγχου (ΕΠΠΕ), τό ὁποῖο ἀπευθύνεται στόν γενικό πληθυσμό γιά τήν πρώιμη ἀνίχνευση νοσημάτων ὑψηλοῦ ἐπιπολασμοῦ. Στό ΕΠΠΕ ἐμπεριέχονται δράσεις πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης τῆς καθιέρωσης προληπτικῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων τῶν πολιτῶν γιά τόν καρκίνο τοῦ μαστοῦ, τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καί τοῦ παχέος ἐντέρου, τόν καρδιαγγειακό κίνδυνο καί τήν ἔγκαιρη διάγνωση τοῦ ἀνευρύσματος τῆς κοιλιακῆς ἀορτῆς.
 
ii) Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Συστηματικοῦ Προγεννητικοῦ καί Περιγεννητικοῦ Ἐλέγχου (ΕΠΠΓΕ), τό ὁποῖο ἀπευθύνεται στόν πληθυσμό γιά τήν προάσπιση τῆς ὑγείας του κατά τήν προγεννητική καί περιγεννητική περίοδο. Τό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δέσμη των ἐπιστημονικά συνιστώμενων ἐργαστηριακῶν ἐλέγχων κατά τήν προγεννητική περίοδο, καθώς καί τήν ἐπέκταση τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Προληπτικοῦ Ἐλέγχου Νεογνῶν (ΕΠΠΕΝ), ὥστε ἡ πρώιμη διάγνωση νά ἀφορᾶ στό σύνολο τῶν σπάνιων ἀλλά σοβαρῶν νοσημάτων, πού ἐπιδέχονται θεραπείας καί μποροῦν νά καταστοῦν ἐλεγχόμενα.
 
Γ) Σέ ἐπίπεδο τριτογενοῦς πρόληψης τό πρόγραμμα αὐτό εἶναι τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικῆς Ἔνταξης καί Ἀποκατάστασης γιά ἄτομα μέ σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ), τό ὁποῖο περιλαμβάνει παρεμβάσεις πού ἀφοροῦν στήν ἐργασιακή ἔνταξη τῶν ἀτόμων αὐτῶν, στοχεύοντας στή μείωση τοῦ φορτίου τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν στούς πάσχοντες, τίς οἰκογένειές τους καί τήν κοινότητα γενικά.
 
Στό τέλος ὑπάρχει καί ἡ ἑξῆς ὑποσημείωση:
 
«Μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας καθορίζονται οἱ ὅροι, τό περιεχόμενο, ὁ φορέας διαχείρισης καί κάθε ζήτημα σχετικό μέ τή διαδικασία ἀνάπτυξης ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἠλεκτρονικῆς ἱστοσελίδας ἐνημέρωσης γιά θέματα Δημόσιας Ὑγείας, μέ ἀντικείμενο τή διάχυση τῆς πληροφορίας καί ἀγωγῆς τῆς ὑγείας στούς πολῖτες. Ἡ ἔκταση τῶν ἀντικειμένων καί οἱ διαδικασίες παραγωγῆς τῆς πληροφορίας, καθώς καί τά μέσα μετάδοσης ἀπό τό διαδίκτυο καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, βασίζονται στίς ἀρχές τῆς τεκμηριωμένης πολιτικῆς δημόσιας ὑγείας. Στό πλαίσιο τῆς ἴδιας ἀπόφασης δύναται νά καθιερώνεται, ὑπό τούς ὅρους τῶν κείμενων διατάξεων τοῦ νόμου καί ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τῶν κανονισμῶν γιά τήν προστασία προσωπικῶν δεδομένων, ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ τούς πολῖτες μέ τή χρήση καί τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης».
Ξυπνοῦν μνῆμες ΚΕΕΛΠΝΟ
Οἱ μνῆμες γυρνοῦν κάποια χρόνια πίσω, στό «ἁμαρτωλό» ΚΕΕΛΠΝΟ, τό Κέντρο Ἐλέγχου καί Πρόληψης Νοσημάτων πού «ἔφυγε» ἀπό τόν χάρτη τό 2019 ὅταν μετονομάστηκε σέ ΕΟΔΥ. Ὁ ΕΟΔΥ εἶναι Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, πού ἱδρύθηκε ἀρχικά μέ το Νόμο 4600 το Μάρτιο τοῦ 2019 ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ἔλαβε τήν τωρινή του μορφή μέ το Νόμο 4633 τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 καί ἀποτελεῖ τόν καθολικό διάδοχο τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ.
Στίς 11 Ἀπριλίου 2016 οἱ Εἰσαγγελεῖς Διαφθορᾶς ἄσκησαν ποινική δίωξη σέ βάρος τῶν μελῶν τῆς Διοίκησης καί τοῦ διευθυντῆ τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, τῆς περιόδου 2011-2013. Ἡ ποινική δίωξη γιά ἀπιστία στήν ὑπηρεσία ἀσκήθηκε σχετικά μέ ποσά πού δαπάνησε τό Κέντρο σέ διαφημιστικές ἑταιρεῖες γιά τήν προβολή μηνυμάτων τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά προβάλλονται δωρεάν.
Ἡ δικογραφία γιά τήν ὑπόθεση τῶν διαφημιστικῶν του ΚΕΕΛΠΝΟ σχηματίστηκε μετά ἀπό προκαταρκτική ἐξέταση πού διενεργήθηκε μέ παραγγελία τῆς Εἰσαγγελέως Ἐγκλημάτων Διαφθορᾶς Ἑλένης Ράϊκου, μέ ἀφορμή τή διενέργεια διαχειριστικοῦ-οἰκονομικοῦ ἐλέγχου στό ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ἀπό τά στοιχεῖα πού συγκέντρωσαν οἱ Εἰσαγγελεῖς προέκυψε ὅτι τό ΚΕΕΛΠΝΟ δαπάνησε, τό ἐπίμαχο διάστημα, συνολικά ποσά ἄνω τῶν 2 ἑκατ. εὐρώ γιά διαφημιστικές προβολές θεμάτων ἁρμοδιότητας τοῦ, ὅπως ὁ καρκίνος, τά γενόσημα, ἡ ἐποχική γρίπη κλπ., ἐνῶ θά μποροῦσαν νά προβάλλονται δωρεάν καθώς ἀφοροῦσαν μηνύματα κοινωνικοῦ περιεχομένου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *