Με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού έχει καθοριστεί το ποσό των 150 ευρώ ως ελάχιστη καταβολή για την τέλεση μνημοσύνων, αναφέρει σε σχετική επιστολή η τελευταία, με αφορμή δημοσίευμά μας με τίτλο «Ίερή» Βιομηχανία εν μέσω κρίσης: 150€ τό μνημόσυνο καί μόνο μετρητά».

Στην επιστολή αυτή αναφέρεται μεν ότι «Τά διά τάς Ίεροπραξίας προσφερόμενα άποτελουv προαιρετικάς των πιστωv είσφοράς» αλλά και ότι… «Γιά νά άποτραπεί ή εκμετάλλευση των πιστών εχει καθορισθεί μέ άπόφαση του Μητροπολιτικου Συμβουλίου καί τό ϋψος της προσφοράς πού οί πιστοί προθύμως καταβάλλουν, εφ’ οσον κατανοουν, οτι οί αiτούμενες Ύπηρεσίες στό Κοιμητήριο είναι εκτός της Ένορίας τους».

Η επιστολή έχει ως εξής:

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Σχετικώς μέ τό δημοσίευμα του δημοσιογράφου κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου τήν 26.6.2022 στήν Έφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» μέ τίτλο «Ίερή» Βιομηχανία εν μέσφ κρίσης: 150€ τό μνημόσυνο καί μόνο μετρητά» γνωρίζουμε στούς αναγνώστες της Έφημερίδος σας τά έξης:

1.αΌ Στό αρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 197/12.10.2020) διά του όποίου προβλέπεται, οτι ή διοίκηση καί διαχείριση των έντός των Κοιμητηρίων Ίερών Ναών ανήκει στίς έκασταχου Έκκλησιαστικές Άρχές: «1. Ή διοίκηση καί fι διαχείριση των μή εvοριακωv ορθόδοξων ίερωv vαωv εντός των Κοιμητηρίων, άσχέτως της νομικής τους μορφής, άσκείται εϊτε άπό τό Έκκλησιαστικό Συμβούλιο της οlκείας Έvορίας εϊτε άπό τό Συμβούλιο πού όρίζει ό επιχώριοςΜητροπολίτης».

1. βΌ Στήν §2α του αρθρου 5 του ύπ’ αριθμόν 8/1979 (Φ.Ε.Κ. τ. A’l/1980) Κανονισμου της Ίερας Συνόδου της Έκκλησίας της Έλλάδος II Περί Ίερωv Ναωv καίΈvοριωv 11 , όρίζεται οτι: «Τά διά τάς Ίεροπραξίας προσφερόμενα άποτελουv προαιρετικάς των πιστωv είσφοράς. Προκειμένου περί άπόρωv εvοριτωv αί Ίεροπραξίαι τελούνται δωρεάν»
2. Ό Ίερός Ναός του Άγίου Βασιλείου εντός του Κοιμητηρίου Βύρωνος δέν ε1ναι ενοριακός καί ή διοίκησή του καί ή διαχείριση των πόρων του ασκούνται από τό Έκκλησιαστικό Συμβούλιο του “Ιερού Ναού του Άγίου Δημητρίου Νέας “Ελβετίας Βύρωνος. Συνεπώς ή λειτουργία του διέπεται από καθεστώς, πού αποφασίζεται από τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο σύμφωνα μέ τίς διατάξεις της §β του αρθρου 5 του ύπ’ αριθμόν 8/1979 (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΊ/1980) Κανονισμού της “Ιερας Συνόδου της Έκκλησίας της “Ελλάδος II Περί Ίερώv Ναών καίΈvοριώv 11 , πού προβλέπει, οτι: «Τό Μητροπολιτικόv Συμβούλιον δύναται δι’ αποφάσεως αυτού vά καθορίζn τάς προϋποθέσεις καταβολής καί εlσπράξεως των προσφορών των πιστών διά τήv τέλεσι v Ίεροπραξίας εlς ετεροv Ίερόv Ναόv εντός η εκτός της Μητροπολι τικης Περιφερείας».

3. Έφ’ οσον στόν Κοιμητηριακό Ίερό Ναό δέν προβλέπονται Έφημεριακές θέσεις ή Έκκλησιαστική Άρχή δύναται νά μήν επιτρέπει νά τελουνται Κηδείες καί Μνημόσυνα στά Κοιμητήρια παρά μόνο ταφές άπό τούς Έφημερίους της Ένορίας άπό τήν όποία προέρχονται οί κεκοιμημένοι.
Ή Ίερά Μητρόπολη ομως εκτιμώσα, οτι αυτή ή ρύθμιση θά προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα, μέ τήν άνεργία καί τήν περιστολή των ύπηρεσιών των επαγγελματιών πού σχετίζονται μέ τήν λειτουργία του Κοιμητηρίου θά επηρεάσουν τήν λειτουργία των Δημοτικών δομών πού λειτουργουν γιά τήν εξυπηρέτηση των άναγκών των Δημοτών ενοριτών καί “Ετεροδημοτών. Πρός τουτο εχει άπό ετών, συνεργαζόμενη μέ τήν έκάστοτε Δημοτική Άρχή, καταρτίσει Πρόγραμμα πού πορβλέπει πόρους γιά τήν λειτουργία του “Ιερου Ναου. Στούς Ένοριακούς Ναούς καλουνται οί ενορίτες νά προσφέρουν γιά τήν κάλυψη των άναγκών λειτουργίας καί συντηρήσεώς τους. Στό Κοιμητήριο (Βύρωνος) λογικό κρίνεται οί εξυπηρετούμενοι σ’ αυτό νά συμμετάσχουν μέ τήν προσφορά τους γιά τήν κάλυψη των δαπανών.
Γιά νά άποτραπεί ή εκμετάλλευση των πιστών εχει καθορισθεί μέ άπόφαση του Μητροπολιτικου Συμβουλίου καί τό ϋψος της προσφοράς πού οί πιστοί προθύμως καταβάλλουν, εφ’ οσον κατανοουν, οτι οί αiτούμενες Ύπηρεσίες στό Κοιμητήριο είναι εκτός της Ένορίας τους.

Άπό τήν καταβαλλομένη προσφορά καλύπτονται:
α’. Τά δικαιώματα των ενοριών πού κατατίθενται στήν Ίερά Μητρόπολη.
βΌ Τά εκτακτα βοηθήματα των Έφημερίων πού διακονουν στό Κοιμητήριο, εργαζόμενοι εκτός της Ένορίας τους.
γΌ Ή μισθοδοσία των ίεροψαλτών, των καθαριστριών, των νεωκόρων καί του λοιπου βοηθητικου προσωπικου του Κοιμητηρίου.
δΌ Έπίσης καλύπτονται, ή συντήρηση του ναου, οί εκτακτες επισκευές, τά Δίκτυα (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Internet), ή λειτουργία καί ό εξοπλισμός του Γραφείου.
εΌΣημειωτέον οτι εξ αυτών καταβάλλεται καί τό προβλεπόμενο τέλος δι’ έκάστην τελουμένην Ίεράν Άκολουθίαν Κηδείας η Μνημοσύνου εiς τήν Δ.Ο.Υ. Άρμόδιος ύπάλληλος των Δημοσίων Έσόδων ελέγχει τήν καταβολή. “‘Όλοι οσοι εργάζονται γιά νά εξυπηρετουν πέρα των ύποχρεώσεών τους, τούς πιστούς δικαιουνται άμοιβης τήν δποία καταβάλλει ασφαλώς αυτός πού εξυπηρετείται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *