ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Με την υπ’ αριθ. 1111495/11703/0010 (ΦΕΚ.885/Δ/1999) Κ.Υ.Α πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση της έκτασης για την κατασκευή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε για λόγους Δημόσιας Ωφέλειας, που συνίσταντο στην κατασκευή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ και συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιούνταν αφ’ ενός μεν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα και αφ’ ετέρου κατά την μετα-ολυμπιακή περίοδο, ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας και πολεοδομικό κέντρο για την κάλυψη στεγαστικών και βιοτικών αναγκών χιλιάδων αστέγων.

            Με το άρθρο 65 του Ν. 3518 (ΦΕΚ. 272/Α/2006) ρυθμίζονται θέματα του Ολυμπιακού Χωριού και ορίζονται αναλυτικά οι παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του τιμήματος της αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών.

Με τις διατάξεις του N.59734/2362 (2) (ΦΕΚ37/Β/2016) οριστικοποιούνται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η μέθοδος υπολογισμού του τιμήματος. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 , το προκύπτον άθροισμα απομειούται με:

 1. Εδάφιο α: Το ποσό του οφέλους που προέκυψε από εισπραχθέν λόγω πώλησης των εκτάσεων Ο.Τ. 12 και Ο.Τ. 5α αφαιρουμένου του κόστους αγοράς αυτών (Ποσά 5.000.000 € και 12.000.000 € περίπου αντίστοιχα).
  1. Εδάφιο β: Το ποσό του κατ’ ελάχιστο αναμενόμενου οφέλους από την προκύπτουσα, λόγω υπεραξίας μετά την πολεοδόμησή της, εκμετάλλευση της έκτασης της Διεθνούς Ζώνης.
  1. Εδάφιο ε: Το ποσόν που διέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των δημοσίων επενδύσεων.

Με το άρθρο 22 του Ν. 4315 (ΦΕΚ 269/Α/2014) τα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Δ., που περιήλθαν στην κυριότητά του λόγω καθολικής διαδοχής των καταργημένων Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε., καθιερώνονται στην κοινή χρήση σύμφωνα με τους σκοπούς του ΟΑΕΔ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να γίνεται από καθιέρωσηακινήτων του Οργανισμού και να ορίζεται η χρήση αυτών κατά περίπτωση. Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Με την υπ’ αριθ. 51410/Δ2/4742/19-12-2019 Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για 99 έτη.

Στο άρθρο 9 της από 24/06/2019 Σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και της Γ.Γ.Α. αναφέρεται ότι «Η χρήση των παραχωρούμενων χώρων, με ευθύνη του χρησάμενου, πρέπει να μην παρενοχλεί και να μην δημιουργεί προβλήματα στους οικιστές…»

Με το υπ’ αριθ. 77 Π.Δ. (ΦΕΚ 189/Α/2021) ιδρύεται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», ενώ με την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/601600/10-12-2021) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1078/ΥΟΔΔ/15.12.2021) ορίζεται η επιτροπή διοίκησης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

Με το με αριθ. Πρωτ. 119 /28-04-2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ανωτέρω επιτροπής στο άρθρο 9 καθορίζεται ποσοστό από εισπράξεις εισιτηρίων των αγώνων, ενώ στο άρθρο 10 στο πλαίσιο στήριξης του σωματειακού – αγωνιστικού Αθλητισμού, για το Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακού Χωριού «ΑΘΗΝΑ» προτείνει χρέωση για τη λειτουργία μέρους των αθλητικών χώρων 200€/μήνα πλέον ΦΠΑ, και για Σωματείο Ολυμπιακού Χωριού «ΦΟΙΒΟΣ» αντίστοιχα 500€/μήνα πλέον ΦΠΑ.

Με το με αριθ. Πρωτ. 139 /26-05-2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ανωτέρω επιτροπής αποφασίζεται:

 1. Η σύναψη σύμβασης παραχώρησης χρήσης του σταδίου με το Γ.Σ. Πάρνηθας.
 2. Η αποδέσμευση των εσωτερικών χώρων των κλειστών γυμναστηρίων από τα αθλητικά σωματεία του Ολυμπιακού Χωριού Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ, Α.Σ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΑ και Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί επιχορήγηση ύψους 800.000 € από τον τακτικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού.

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία 18 έτη με την εγκατάστασή τους στο Ολυμπιακό Χωριό οι κάτοικοι ίδρυσαν τα ανωτέρω αθλητικά σωματεία και λειτουργούσαν τα γραφεία τους στους χώρους των κλειστών γυμναστηρίων, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αθλούνται οι κάτοικοι και με δικά τους έξοδα να συντηρούνται και να φυλάσσονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Έτσι, ευοδώθηκε και ο σκοπός της απαλλοτρίωσης, ο οποίος μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν να  καλυφθούν στεγαστικές και βιοτικές ανάγκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γ.Γ.Α  και χρησιμοποιήθηκαν για προπονητικά κέντρα στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Δυστυχώς όμως έως και σήμερα οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αθλητικές εκδηλώσεις, παρά μόνο για προπονήσεις αθλητών.

Για να υλοποιηθεί η πλήρης λειτουργία διεξαγωγής αγώνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον τα έργα που αφορούν στον απεγκλωβισμό των θεατών από τις κερκίδες των κλειστών γυμναστηρίων, η τοποθέτηση γεννήτριας, η κατασκευή λουτρών και WC στο γήπεδο, η κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο, η κατασκευή χώρων για τις λειτουργικές ανάγκες των αθλητών, η κατασκευή ιατρείου, σκέπαστρο πισίνας, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για θέρμανση πισίνας κλπ.

Η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 Α.Ε» έχει εκπoνήσει προμελέτη για την αξιοποίηση του υπολοίπου συντελεστή δόμησης για την κατασκευή κτιρίου περίπου 1.000 τ.μ. (προϋπολογισμού 1.800.000 €), ώστε να καλυφθούν οι ανωτέρω ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι αυτά είναι σε γνώση της επιτροπής διαχείρισης, αντί να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ανακοινώνει την κάλυψη των αναγκών με προσωρινές λύσεις, συνεχίζοντας αυτό που χρόνια γίνεται στην χώρα μας, να εγκαθίστανται λυόμενες κατασκευές.

Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η εγκατάσταση τέτοιων κατασκευών αλλοιώνει αφ’ ενός μεν το χαρακτήρα της πόλης ως πρότυπο (σύμφωνα με τον σκοπό της απαλλοτρίωσης) αφ’ ετέρου το ιστορικό και πολιτιστικό της διαχρονικό ρόλο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στον καθορισμό του τιμήματος εξόφλησης των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού έχουν υπολογιστεί ποσά από έσοδα εκποίησης οικοπεδικών εκτάσεων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή των αθλητικών, καθώς και από μελλοντικές αξιοποιήσεις χώρων του Ολυμπιακού Χωριού. Τόσο στη σύμβαση παραχώρησης όσο και στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται ότι ο χρησάμενος δεν δύναται να παραχωρήσει χρησιδανειζόμενος χώρους σε τρίτους, χωρίς την έγκριση με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

 1. Θα προχωρήσει η κατασκευή του κτιρίου διοίκησης των περίπου 1.000 m2, έτσι ώστε να καταστούν απόλυτα λειτουργικές και ασφαλείς οι αθλητικές εγκαταστάσεις;
 2. Θα προβεί σε πλήρη μελέτη αναβάθμισης και αξιοποίησης, λόγω των αναγκών της περιοχής αλλά και του πολιτιστικού χαρακτήρα των αθλητικών εγκαταστάσεων;
 3. Εάν οι κάτοικοι απαιτήσουν μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έχετε λάβει υπ’ όψη ότι δύναται να τροποποιηθούν οι διατάξεις καθορισμού του τιμήματος;
 4. Θεωρεί νόμιμη την επιβολή ενοικίου για τα σωματεία των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού;
 5. Θεωρεί νόμιμη την σύναψη σύμβασης παραχώρησης χρήσης του σταδίου με το Γ.Σ. Πάρνηθας χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.;
 6. Θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός χαρακτήρας του πρότυπου οικισμού με την τοποθέτηση λυόμενων κατασκευών;
 7. Θα επιτρέψει να προγραμματίζονται αγώνες, παρόλο που υπάρχουν θέματα ασφάλειας απεγκλωβισμού των θεατών από τα κλειστά γυμναστήρια;
 8. Θα επιτρέψει να διεξάγονται προπονήσεις στο γήπεδο χωρίς βασικές υποδομές (λουτρά-αποδυτήρια-γεννήτρια- αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π);
 9. Θα δώσει εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις για τις βασικές λειτουργίες των αθλητικών, τα υπάρχοντα σωματεία των κατοίκων να παραμείνουν ως έχουν και να μην καταβάλουν το αιτηθέν ενοίκιο το οποίο κρίνεται απαράδεκτο;

                              Οι ερωτώντες Βουλευτές

                                                 Σπίρτζης Χρήστος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Δώρα

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Δρίτσας Θοδωρής

Ζαχαριάδης Κώστας

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Πολάκης Πάυλος

Πούλου Γιώτα

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέτυ

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γιώργος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *