Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021). 

Κριτήρια υπαγωγής:

 • Το μέτρο αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τις 31/12/2021  που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο έως τις 15/02/2022.
 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου και να μην έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και στα τηλέφωνα: κ. Μαρία Χαλδαίου 213 212 3 113, ώρες επικοινωνίας  09:00 – 14:00.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στα συνημμένα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, την αίτηση επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

(Σύμφωνα με το με το ΦΕΚ 6302/ Β΄ /29/12/2021 , ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150, που  αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τις 31/12/2021  που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή να αποσυνδεθούν από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 ).

Αρ. Πρωτοκόλλου: ………………………..     ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ημερομηνία: ………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………

ΟΝΟΜΑ:…………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………

ΑΦΜ:……………………………………..

ΑΡΙΘΜ ΠΑΡΟΧΗΣ:…………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………….

ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………

ΤΗΛ. (ΚΙΝΗΤΟ):…………………………

ΤΗΛ. (ΣΤΑΘΕΡΟ):………………………

Παρακαλώ να εξεταστεί η αίτησή μου από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας μου. Η παρούσα αίτησή μου επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 ως προς τα στοιχεία που έχω δηλώσει. Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά μου ως δικαιούχου και όλων των μελών που συνοικούν μαζί μου, και

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω υπεύθυνα κατά ν.1599/1986 ότι :

 1. Τα στοιχεία μου είναι αληθή.
 2. Σε περίπτωση αλλαγής τους, με ευθύνη μου θα ενημερώσω την υπηρεσία.
 3. Ενημερώθηκα και αποδέχομαι τους όρους και τις υποχρεώσεις σχετικά με την ένταξή μου στα προγράμματα της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας.
 4. Με την παρούσα, αποδέχομαι όπως, τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα:
 5. Τηρούνται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών.
 • Επεξεργάζονται με σκοπό την οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, για στατιστικούς σκοπούς προς χρήση της  Υπηρεσίας.
 • Χρησιμοποιούνται μέσω τυπικής ή ηλεκτρονικής επιστολής ή γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα (SMS) από την  ως άνω Υπηρεσία για θέματα που αφορούν τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, που υλοποιεί ο Δήμος Αχαρνών.
 • Γνωρίζω τα δικαιώματα μου για ενημέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση στη συλλογή των δεδομένων μου(αριθμ 11-13 Ν.2472/1997),  ότι η συμμετοχή μου στην επεξεργασία είναι εθελοντική και η άρνηση συμμετοχής δεν συνεπάγεται καμία επίπτωση στο αίτημά μου.
 • Επίσης ενημερώθηκα ότι στο πλαίσιο της στατικής επεξεργασίας, τα ατομικά μου στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εξουσιοδοτώ τη Κοινωνική Λειτουργό όπως, κατά την κρίση της προβεί σε κάθε απαιτούμενη κοινωνική έρευνα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της.
Α/ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΑΡΕΛΗΦΘΗ
1.Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου έτους (Ε1), όλων των μελών του νοικοκυριού 
2.Φωτοτυπία δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού 
3.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 
4.Φωτοτυπία του έντυπου δήλωσης Ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) όλων των μελών του νοικοκυριού 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
6.Γνωμάτευση πιστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού (αν περιλαμβάνεται στην σύνθεση του νοικοκυριού άτομο ΑΜΕΑ) 
7.Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού (αν υφίσταται) 
8Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος   

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2021, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία  κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορεί  είτε να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Ο/Η Αιτών/ούσα

                            Υπογραφή

80251

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Φύλλου 6302

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδε­ση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088). – Χρημα­τοδότηση του ειδικού λογαριασμού για την επα­νασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200).

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδει- οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά­ξεις» (Α’ 200).
 2.  Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 8 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021«Κύρωση της από
 3. τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη­νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά­των της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώ­πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).
 4.  Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 19 αυτού.
 5.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί­ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 6.  Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
 7.  Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο­μικών» (Α’ 181).
 8.  Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 9.  Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ­γών και Υφυπουργών» (Α’155).
 10.  Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2).
 11.  Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
 12.  Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 13.  Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
 14.  Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 (Β’ 832) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 15.  Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι­βάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυ­νάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088).
 16.  Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α) Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρι­σης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμη­θευτών Δικτύου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Δια­χείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση δια­τάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή­ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 103/2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 104/2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β’ 2773).
 1.  Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119401/1977/
 2. Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύ­θυνσης Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονο­μικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα: «Σχέδιο Κοινής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ­γειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088)» – Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό».
 3.  Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119440/2708/2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη­ρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους (Α) 5.248.251,65 €, η οποία θα καλυφθεί από τα ταμειακά δια­θέσιμα του Εδικού Λογαριασμού Επανασύνδεσης Ηλεκτρι­κού Ρεύματος της ΔΕδΔηΕ Αε, (Β) 137.644,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 του ΥΠΕΝ (Ε.Φ. 1031­204-0000000, ΑΛΕ 2260989001 και (Γ) 8.636.971,51 €, η οποία θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», με χρηματοδότηση από μέ­ρος των εσόδων εκ πλειστηριασμών δικαίωμα των εκπο­μπών αερίου θερμοκηπίου (υποπερ. στ της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2 του άρθρου 25 του ν. 3468/ 2006, Α’ 129) και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/ 14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο­μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’3088), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

To πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 αντι­καθίστανται ως εξής:

«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήμα­τος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπον αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα­σίας του άρθρου 3.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο της χώρας. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία προβαί­νει στις παρακάτω ενέργειες:

 1.  Επικοινωνεί με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προκειμένου να διαπιστώσει ότι η παροχή είναι αποσυνδεδεμένη. Το πα­ραπάνω μπορεί να διαπιστώνεται και ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
 2.  Εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και εφόσον πληρείται το σύνολο των προϋ­ποθέσεων, δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδε­ση των ευπαθών καταναλωτών. Οι ανωτέρω αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αί­τηση προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους καταναλωτές προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά,: αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της, αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ει­σοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογι­κού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ί.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αστ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραί­τητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

αη) αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή πε­ριουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως κατα­στάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρε­άς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποι­ητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχεί­ων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επι­σκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και απο­φασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν ανά μήνα τις αποφάσεις στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(β) Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., προκειμένου να αναζητήσει τον τελευταίο Προμηθευτή, που εκπρο­σωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμ­βασης ή πριν από την αποκοπή της παροχής του του από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ως άνω Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, διε­νεργεί έλεγχο όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές για ηλεκτρική ενέργεια των ευπαθών καταναλωτών και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Στην περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ο έλεγχος των οικονομικών αυτών στοιχείων διενεργείται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., οπότε και η οφειλή αθροίζεται και εξοφλείται αναλογικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

γ) Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

δ) Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., η οποία έχει ορισθεί ως διαχει­ριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνε­ται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση.

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης».

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής: «Άρθρο 5Α

 1. O ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση πα­ροχών ηλεκτρικού ρεύματος, που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017, χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000 €).

Η χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει από μέρος των εσόδων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιω­μάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ως διαχειριστής του ειδικού λογαρια­σμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», αποδίδει το ποσό της παρ. 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. μέχρι την 31.12.2021»

Άρθρο 4

Οι Επιτροπές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/ 14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι­κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017», συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, προκειμένου να ολοκλη­ρωθεί η διαδικασία της επανασύνδεσης των ευπαθών καταναλωτών, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021 Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών        Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός                          Περιβάλλοντος

Οικονομικών                          και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                     ΣΚΡΕΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ­νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών – εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α’ 131 και π.δ. 29/2018/Α’58).

 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
 2.  Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο­σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί­τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.
 3.  Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή­μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά­νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε­ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό­γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι­κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

 • ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ – ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο­γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

02063022912210004
*020630229 12210004*

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, ΑθήναΙστότοπος: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 – fax: 210 5279054Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις – Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 – 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 – 13:30
Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *