Γιά τήν Τουρκία εἰργάζοντο τέσσερεις ἀλλοδαποί στελέχη ΜΚΟ πού συνελήφθησαν τήν 1η Ἰουλίου

ΑΠΟ τήν ἀρχή τῆς ἐξάρσεως τοῦ μεταναστευτικοῦ ζητήματος, εἰδικῶς στό Αἰγαῖο, ὁ ὕποπτος ρόλος τῶν ΜΚΟ καί πολλῶν αὐτοκλήτων «διασωστῶν» ἄρχισε νά ἀποκαλύπτεται, ἄν καί οἱ πλεῖστοι τῶν ὑπουργῶν τῶν κυβερνήσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκαναν ὅτι δέν τό καταλαβαίνουν. Καί ὅμως ἡ δρᾶσις ἀλλοδαπῶν –κυρίως Εὐρωπαίων– πού διενεργοῦσαν κατασκοπία ὑπέρ τῆς Τουρκίας, δέν εἶναι κάτι νέο.

Τό νέο εἶναι ὅτι οἱ ΜΚΟ καί τό μεταναστευτικό τούς ἔδωσαν κάλυψη ὥστε νά κάνουν τήν δουλειά τους εὐκολώτερα. Νά ὑπενθυμίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἡ πρόσφατος ἐπιστολή τῆς Τουρκίας στόν ΟΗΕ, πού ἀναφέρεται σέ «πληροφορίες», οἱ ὁποῖες συνεκεντρώθησαν σχετικά μέ τίς ἑλληνικές δυνάμεις στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, μᾶλλον ἀπό κάτι τέτοιους «διασῶστες» προέρχονται. Γιά αὐτό καί δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ξεχωρίσουν τήν Ἐθνοφυλακή καί τήν Ἀστυνομία ἀπό τόν τακτικό Στρατό.

Κατά τό παρελθόν, σέ ὑποθέσεις κατασκοπίας στά νησιά εἶχαν ἐμπλακεῖ ἀκόμη καί στρατιωτικοί ἀκόλουθοι εὐρωπαϊκῶν πρεσβειῶν (Ἰταλίας καί Ὁλλανδίας), οἱ ὁποῖοι ἀπελάθησαν ἀλλά καί πολῖτες ἄλλων χωρῶν (Γερμανίας), πού ἔχουν καταδικασθεῖ. Μέ τήν ἐμφάνιση τῶν ΜΚΟ ὅμως τά πράγματα ἔγιναν δυσκολώτερα γιά τίς ἑλληνικές ἀρχές ἀσφαλείας. Δέν εἶναι μόνον ἡ κάλυψις πού παρέχεται στούς διασῶστες-κατασκόπους, ἔχουμε καί τίς ἀντίστοιχες πρεσβεῖες πού σπεύδουν σέ κάθε περίπτωση ὑπέρ τῶν πολιτῶν τους, ἀδιαφοροῦσες γιά τήν πραγματική φύση τῶν ἐνεργειῶν τους. Ἐπί ΣΥΡΙΖΑ ὑπῆρξε ἡ πολύ χαρακτηριστική περίπτωσις τῆς παρεμβάσεως τοῦ πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ὑπέρ τεσσάρων συμπατριωτῶν του, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν ἐνῶ καθοδηγοῦσαν ἀπό τήν ἀκτή σκάφη δουλεμπόρων πού μετέφεραν παράνομους μετανάστες.

Στήν σειρά αὐτῶν τῶν περιστατικῶν προστίθεται καί ἡ τελευταία σύλληψις δέκα ἀλλοδαπῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τέσσερα μέλη ΜΚΟ, πού κατηγοροῦνται ὅτι διευκόλυναν παράνομες εἰσόδους μεταναστῶν στήν χώρα, μέσω νησιῶν τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. Ἡ δρᾶσις τους ἐβεβαιώθη κατόπιν ἐρεύνης τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν, στά πρότυπα τῆς ἐπιχειρήσεως «Ἀλκμήνη», πού εἶχε διενεργηθεῖ τό καλοκαίρι τοῦ 2020. Ἐναντίον τῶν ἐμπλεκομένων ἔχει σχηματισθεῖ δικογραφία, γιά τά ἀδικήματα τῆς διευκολύνσεως παράνομης εἰσόδου ἀλλοδαπῶν στό ἑλληνικό ἔδαφος, τῆς κατασκοπίας, καθώς καί γιά παραβάσεις τοῦ Κώδικος Μεταναστεύσεως.

Σύμφωνα μέ τήν Ἀστυνομία, ἡ δρᾶσις τῶν συλληφθέντων εἶχε ἀρχίσει τοὐλάχιστον ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2020 καί εἶχε τήν μορφή παροχῆς οὐσιαστικῆς συνδρομῆς σέ ὀργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακινήσεως μεταναστῶν.

Οἱ ἐμπλεκόμενοι, λειτουργοῦντες κατ’ ἐπίφασιν ἀνθρωπιστικά, μέσω κλειστῶν ὁμάδων καί ἐφαρμογῶν στό διαδίκτυο, ἀλλά καί μέ τήν χρήση συγκεκριμένης ἐφαρμογῆς τηλεφωνικῶν συνδέσεων, παρεῖχαν σέ προερχόμενες ἀπό τήν Τουρκία μεταναστευτικές ροές ἀλλά καί ἐλάμβανον ἀπό αὐτές πληροφορίες καί στοιχεῖα ἐμπιστευτικοῦ χαρακτῆρος, πού ἀφοροῦσαν:

– Στούς χώρους συγκεντρώσεως στά τουρκικά παράλια καί τόν χρόνο ἐκκινήσεως συγκεκριμένων μεταναστευτικῶν ροῶν πρός τά νησιά τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου (Λέσβος, Χίος καί Σάμος).

– Στίς συντεταγμένες (γεωγραφικό μῆκος καί πλάτος) συγκεκριμένων μεταναστευτικῶν δρομολογίων καί τῆς κατευθύνσεως αὐτῶν σέ συγκεκριμένο χρόνο καί τόπο.

– Στόν ἀριθμό τῶν ἐπιβαινόντων ἀλλοδαπῶν ὑπηκόων τρίτων χωρῶν σέ λέμβους, καθώς καί στήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση κατά τήν διάρκεια τοῦ πλοός τῶν λέμβων.

– Στόν τελικό προορισμό τους (χῶρος προσγειώσεως).

– Στό φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τούς ἐπιβαίνοντες σέ λέμβους ἀλλοδαπούς ὑπηκόους τρίτων χωρῶν, τόσο κατά τήν διάρκεια τῆς πλεύσεως τῶν λέμβων ὅσο καί μετά τήν προσγιάλωσή τους σέ περιοχές τῶν νησιῶν τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου.

Ἰδιαίτερα σημαντικό εἶναι ὅτι διακινοῦσαν λεπτομέρειες γιά τό ἐπιχειρησιακό ἔργο τῶν σκαφῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς, τίς θέσεις στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων καί φωτογραφίες στρατιωτικῶν ὀχημάτων. Ἀνάλογες πληροφορίες συνεκέντρωναν καί οἱ ἀλλοδαποί, οἱ ὁποῖοι κατά τό παρελθόν εἶχαν συλληφθεῖ γιά κατασκοπία.

Σύμφωνα μέ τήν ΕΛ.ΑΣ, οἱ συλληφθέντες ἀξιοποιοῦντες τίς ἀνωτέρω πληροφορίες παρεῖχαν ὁδηγίες στούς ἀλλοδαπούς ὑπηκόους τρίτων χωρῶν κατά τήν ἄφιξη σέ ἑλληνικό ἔδαφος, πού ἀφοροῦν τήν μετάβασή τους εἴτε σέ δύσβατες πρός ἀπόκρυψιν περιοχές τῶν νησιῶν εἴτε σέ χώρους καί δομές ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως, δυσχεραίνοντες συστηματικῶς τό ἔργο τῶν ἁρμοδίων ἑλληνικῶν Ἀρχῶν.

Ἡ ἐπιχείρησις ἐπραγματοποιήθη ἀπό τήν Ἀσφάλεια Μυτιλήνης σέ συνεργασία μέ τήν Ε.Υ.Π. καί τήν συνδρομή τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς Ὑπηρεσίας, καθώς καί τῶν Διευθύνσεων Διαχειρίσεως καί Ἀναλύσεως Πληροφοριῶν, Ἀλλοδαπῶν Ἀττικῆς καί Ἐγκληματολογικῶν Ἐρευνῶν. Ἡ ἔρευνα συνεχίζεται προκειμένου νά προσδιορισθεῖ ὅλο τό εὖρος τῆς παράνομης δραστηριότητός τους ἀλλά καί οἱ διασυνδέσεις τους.

Στήν Ἀθήνα ἀνάγεται σέ μεῖζον πολιτικό ζήτημα ἡ περίπτωσις κάποιου ἐπαγγελματία διασώστου, τόν ὁποῖο ἀφρόνως συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι ὑποστηρίζουν. Καλόν θά ἦτο νά ζητήσουν νά ἐνημερωθοῦν γιά τά προβλήματα πού σωρεύει στήν χώρα ἡ δρᾶσις τῶν ΜΚΟ σέ μεθοριακές περιοχές.

Εφημερίς Εστία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *