Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ πλέον μικρὰ Μητρόπολις νὰ ἀπασχολῆ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας μόνον Μητροπολίτης νὰ μονοπωλῆ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ΔΙΣ, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἄλλοι διαφοροποιήθησαν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων; Πῶς διώκεται ὁ Σεβ. Κυθήρων διὰ ἐπιστολάς του πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὄχι μὲ ἐπιστολὰς ἀλλὰ ἐμπράκτως εἶχεν ἀμφισβητήσει τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀποχώρησίν του πρὸ ἐτῶν;

Μὲ ὅποιον τρόπον καὶ νὰ τὰ σκεφθῆ καὶ νὰ τὰ ὑπολογίση κανεὶς οἱ προφανεῖς λόγοι, διὰ τοὺς ὁποίους διώκεται ὁ Σεβ. Κυθήρων δὲν εὐσταθοῦν. Ἡ μικρή του Ἐπαρχία δὲν παρουσίασε κανένα κροῦσμα οὔτε ἦτο ποτὲ δυνατὸν ὁ λόγος του νὰ ὑπερκεράση τὰ πανελλαδικῆς ἐμβελείας προπαγανδιστικὰ ΜΜΕ. Ἐπιπροσθέτως, ὁ εὐγενέστατος τρόπος γραφῆς του καὶ ἡ μειλίχιος πηγαία συμπεριφορά του ὄχι μόνον δὲν ἔθιξαν τὴν ΔΙΣ, ἀλλὰ ἀπετέλεσαν ὅπλον τῆς ὑπερασπίσεώς της ἔναντι τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ κράτους, κατὰ τῆς ὁποίας ἔκρουσε καὶ ἐπανέκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται νὰ διατυπώσουν δημοσίως τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ τὰ κατέγραφε καὶ τὰ διελάλει μὲ παρρησίαν ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἀκόμη ὅμως καὶ νὰ παραθεωρήση κανεὶς ὅλα αὐτά, εἶναι πλέον ἀπίθανον νὰ πιστεύση κανεὶς ὅτι ἡ ΔΙΣ θὰ ἔσπευδε νὰ διώξη τῶν Κυθήρων, ὅταν διὰ σωρείαν κακουργημάτων ποὺ καταλήγουν εἰς καθαιρέσεις «βραδύνει πρὸς τιμωρίαν»… Ποῖος λοιπὸν εἶναι ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς διώξεως;

Ὁ ἀφωρισμένος τοποθετεῖ «κυβερνητικὸν ἐπίτροπον» εἰς τὴν ΔΙΣ;

Ὀφείλομεν νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὴν ἡμέραν ὁρκωμοσίας τῆς Κυβερνήσεως μετὰ τὸν ἀνασχηματισμόν, διὰ νὰ ἀνεύρωμεν στοιχεῖα. Τότε ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» τῆς 7ης Ἰανουαρίου 2021 ἔγραφε:

«“Νὰ πάρετε πίσω τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου!” ζήτησε ἐπιτακτικῶς ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὸν κύριο Ἱερώνυμο. «Οἱ Συνοδικὲς ἀποφάσεις κ. Πρόεδρε, δὲν παίρνονται πίσω», ἀπήντησε ὁ κ. Ἱερώνυμος. «Εἴχατε ἐνημερωθεῖ!» ἀνταπάντησε ὁ Πρωθυπουργός. «Ἐμένα δὲν μὲ ἐνημέρωσε κανεὶς» ἀπήντησε ὁ Ἱερώνυμος καὶ προσέθεσε: «Ὅπως στρώσατε νὰ κοιμηθεῖτε»… (Αὐτὴ ἡ φράσις τὴν ὁποία ἡ «Ἑστία» ἐπληροφορήθη ἀπὸ ἱεράρχη στενὸ συνομιλητὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, διαψεύδεται κατηγορηματικῶς ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή). Κατὰ μία ἀνεπιβεβαίωτη ὅμως πληροφορία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ζήτησε νὰ πάψει νὰ ἀναμιγνύεται εἰς τὸ μέλλον στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας».

Τὸ ποῖον σκοπὸν ἐξυπηρετεῖ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα καὶ ἂν τελικῶς εἶναι ἀληθὴς ὁ διάλογος, τὰ ἀφήνομεν εἰς τὴν κρίσιν ἑκάστου ἀναγνώστου. Ὁ πυρήν ὅμως τῶν ὅσων ἐδημοσιεύθησαν ὁδηγεῖ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔχει τὸν τρόπον του νὰ ἐπεμβαίνη εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλοτε μὲ ἀπειλάς, ἄλλοτε μὲ «δωράκια», ἄλλοτε ἐπιβαλλόμενος, ἄλλοτε μέσῳ τῶν ΜΜΕ… κ.λπ. Δὲν ὑπάρχει καλλιτέρα ἐπιβεβαίωσις περὶ αὐτοῦ ἀπὸ τὰς ἰδίας τὰς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ: ὄχι μόνον πλήρης συμμόρφωσις μὲ τὰς κυβερνητικὰς ἐντολάς, ἀλλὰ καὶ μία ἀπίστευτος ἐπιχείρησις καταστολῆς τοῦ συνταγματικοῦ δημοκρατικοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ἡ ὁποία ἔφθασεν ἕως τὸν Μητροπολίτην ἄλλης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, τὸν Πανιερώτατον Μόρφου!

Ὡς νὰ μὴ ἔφθανεν αὐτό, ἡ Κυβέρνησις ἐπεδόθη τὸ τελευταῖον διάστημα εἰς ἀλλεπαλλήλους συστάσεις πρὸς τὴν Διοικοῦσαν* Ἐκκλησίαν καὶ μάλιστα διὰ προσωπικῶν ἐπαφῶν. Πρῶτος ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔδωσε τὸ «σύνθημα», τείνων τὸ δάκτυλον εἰς τὸν Σεβ. Ἰωαννίνων σχετικῶς μὲ τὸ περιεχόμενον τοῦ κηρύγματός του. Ἔπειτα ἐπηκολούθησε συνάντησις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, κατὰ τὴν ὁποίαν ὄχι μόνον ὥρισε τί πρέπει νὰ διαλαλήσουν οἱ ἄμβωνες, ἀλλὰ καὶ ἐπέβαλεν ὡς τετελεσμένον γεγονὸς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἐχθροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, Πάπα.

Ἠκολούθησε νέα ἐπίσκεψις τοῦ Ἀν. Ὑπ. Ἐσωτερικῶν κ. Στ. Πέτσα εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, μεταφέρων τὴν ἐμμονὴν τοῦ κ. Μητσοτάκη διὰ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὁμιλῆ ὑπὲρ τῶν ἐμβολίων. Παρεπιπτόντως, καμμία ἀπὸ αὐτὰς τὰς συναντήσεις δὲν ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας… Ἔπειτα ὁ Ὑπουργὸς κ. Μ. Βορίδης ἐπετέθη ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ μεγάλα δημοσιογραφικὰ δίκτυα. Εἰς τὸ ἔργον αὐτὸ τῆς Κυβερνήσεως συνδράμουν ὅλα τὰ κρατικοδίαιτα ΜΜΕ. Δημοσιογράφος εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν «Σκάι» ἰσχυρίσθη ψευδῶς ὅτι ἀπεβίωσαν 5 ἢ 6 Μητροπολῖται ἀπὸ κορωνοϊόν, ἐνῶ εἰς τὸ κρατικὸν κανάλι εἰς πρωινὴν ἐκπομπὴν ἔγινε σφοδρὴ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ κλήρου… ὅλα αὐτὰ βεβαίως ὡς συνέχεια τῆς ἐκστρατείας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶχεν ἀρχίσει ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον μὲ προβολὴν παραπλανητικῶν βίντεο καὶ εἰκόνων ἀπὸ προηγούμενα ἔτη, ποὺ ἐπαρουσίαζον συνωστισμὸν εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια.

Ἡ Κυβέρνησις ὅμως δὲν ἠρκέσθη εἰς αὐτά, ἀλλὰ ὑπερέβη τὰ ὅρια τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας: ἀπεφασίσθη καὶ ὑλοποιήθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπ. Ὑγείας κ. Β. Κικίλια εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱ. Συν­όδου! Μονομερὴς πολιτικὴ ἀπόφασις; Αὐτοπροσεκλήθη ὁ Ὑπουργός; Μὲ ποίαν πρόφασιν; Τί ἕτερον εἶχε νὰ εἴπη ἀπ’ ὅσα ἤδη γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες; Διατί ὅσα ἔχει νὰ διαμηνύση εἰς τοὺς Μητροπολίτας δὲν τὰ παρουσιάζει εἰς μία ἀνοικτὴν πρὸς τὸν κόσμον συνεδρίασιν; Τί ἔχει νὰ κρύψη; Αὐτὰ μᾶς θυμίζουν τὴν ἐποχὴν τοῦ «βασιλικοῦ» ἢ μετέπειτα «κυβερνητικοῦ ἐπιτρόπου», ὅπου ἡ Κυβέρνησις διὰ νὰ ἐλέγξη τὴν Ἐκκλησίαν εἶχε διορίσει ἰδικόν της ἄτομον νὰ παρίσταται κατὰ τὰς συνεδριάσεις…

Καθίσταται, ἑπομένως, καταφανὲς ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπιθυμεῖ νὰ θέση ἅπαντας «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν του» καὶ προφανῶς δὲν θὰ ἐπέτρεπεν εἰς τὸν Σεβ. Κυθήρων νὰ παραμένη ἀνυπότακτος.

Ἂν καὶ ἐφ’ ὅσον ὁ Σεβασμιώτατος παρεβίασε τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα θὰ ἔπρεπε νὰ προσαχθῆ εἰς πολιτικὰ δικαστήρια. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὅμως δὲν θέλει νὰ συνδεθῆ τὸ ὄνομά του ἀρνητικὰ μὲ τὴν δίωξιν ἑνὸς Μητροπολίτου -καὶ μάλιστα πραγματικὰ εὐσεβῆ-, διὰ τοῦτο εἶναι προτιμώτερον κατὰ τοὺς ἐπικοινωνιολόγους του ἡ ὅλη διαδικασία νὰ «φανῆ» ὡς ἀφορῶσα τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοσύνην. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἱκανοποιεῖ καὶ ὅσους ἔχουν ἔλθει εἰς ρῆξιν μὲ τὸν Σεβασμιώτατον, ὅπως ὁ Πατριάρχης Κων/λεως διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ ὁ Σεβ. Μεσσηνίας, ποὺ εἶχε πρὸ ἐτῶν καταγγελθῆ διὰ κακοδοξίας. «Χρυσὴ εὐκαιρία» διὰ τὸν Σεβ. Μεσσηνίας ποὺ τώρα τυγχάνει μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Νομοκανονικῶν…

Κατέληξε, λοιπόν, ὁ Σεβ. Κυθήρων νὰ διώκεται ἀπὸ πολιτικούς, διὰ κοσμικὰ ζητήματα καὶ κυρίως ἐπειδὴ δὲν ἀπαρνεῖται τὰ Ὀρθόδοξα φρονήματά του, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἀποκοπὴν τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν θείαν λατρείαν.

Τὰ ἀληθινὰ αἴτια

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπομένει νὰ ἀπαντήσωμεν εἶναι διατί ὁ κ. Μητσοτάκης ἔθεσεν ὡς στόχον τὸν Σεβ. Κυθήρων. Ὑπάρχουν βεβαίως κάποια αἴτια ποὺ διαδίδονται ὡς κύρια: τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κυθήρων ἦτο ὁ μόνος ποὺ ἐνεκάλεσε τὸν Πρωθυπουργὸν διὰ τὴν ὕβριν «κότες» πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἡ φημολογία ὅτι ὑπῆρχε σχέδιον ἀπὸ τὴν Νέαν Δημοκρατίαν νὰ περιέλθη τὸ παγκοσμίου ἐμβελείας προσκύνημα τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εἰς τὸ κράτος, ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι δεξιοὶ ἀντιπολιτευόμενοι κύκλοι τοῦ κ. Μητσοτάκη ἔβλεπαν τὸν Σεβ. Κυθήρων ὡς πιθανὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.ἄ. Καθῆκον μας εἶναι νὰ ἀναζητήσωμεν τὴν ἀλήθειαν καὶ εἰς ἕνα εὐρύτερον ὁρίζοντα γεγονότων.

Διὰ νὰ δώσωμεν ὁριστικὴν ἀπάντησιν πρέπει νὰ συνδυάσωμεν δύο παράγοντας: ἀφ’ ἑνὸς πῶς κατευθύνει τὴν πολιτικήν του ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ ἀφ’ ἑτέρου ποία εἶναι ἡ τακτική τοῦ Σεβ. Κυθήρων. Ἀναφορικὰ ὡς πρὸς τὸ πρῶτον εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἀκολουθεῖ πιστὰ τὰς ὑποδείξεις τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ΗΠΑ. Δύο λοιπὸν εἶναι τὰ ζητήματα, εἰς τὰ ὁποῖα διακυβεύονται τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν κ. Μέρκελ καὶ τὸν κ. Μπάιντεν: τὰ ἐμβόλια, καθὼς αἱ ἑταιρεῖαι ποὺ τὰ παράγουν (καὶ θὰ τὰ παράγουν καὶ εἰς τὸ μέλλον…) εἶναι συγκεκριμένων γερμανικῶν καὶ ἀμερικανικῶν συμφερόντων, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀποδυνάμωσις τῆς Ρωσίας, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν μονοκρατορίαν τῶν «πλανηταρχικῶν» κρατῶν ΗΠΑ καὶ Γερμανίας.

Διὰ τὸ πρῶτον. Εἶναι ἐνδεικτικὸν ὅτι προσφάτως καὶ ἡ κ. Μέρκελ ἐπέπληξε τὸν κ. Μητσοτάκην διὰ τὴν παρ’ ὀλίγον παραγγελίαν ρωσικῶν ἐμβολίων, διότι τί θὰ ἐγίνοντο τὰ ἤδη μὴ διατεθέντα; Ὁ κ. Μητσοτάκης τὴν ἀποτυχίαν του νὰ διαθέση τὰ ἐμβόλια τῶν ὡς ἄνω συμφερόντων εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν τὴν μετακυλίει τώρα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἱκανοποιήση τοὺς «κηδεμόνας» του, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ «χρεωθῆ» ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευσιν μέγα οἰκονομικὸν σκάνδαλον, ὅπως συνέβη παλαιότερα μὲ τὸν κ. Ἀβραμόπουλον. Εἰς αὐτὴν τὴν πολιτικὴν διαχειρίσεως τῶν ἐμβολίων, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ὑγειονομικὴ οὔτε ἐπιστημονική, οὐδεὶς ἀντέδρασεν ἀπὸ τοὺς 80 Μητροπολίτας παρὰ μόνον ὁ Σεβ. Κυθήρων. Πρόκειται διὰ μίαν στάσιν, ἡ ὁποία ὄχι μόνον ἀναδεικνύει τὴν εὐαισθησίαν του διὰ τὴν Ὀρθόδοξον ἠθικὴν (καθὼς ἡ σχέσις ἐμβολίων καὶ ἐκτρώσεων δὲν εἶναι μυστικόν), ἀλλὰ καὶ τὴν ἐναντίωσίν του εἰς ὅλο αὐτὸ τὸ διεθνὲς σύστημα ποὺ θυσιάζει τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸν βωμὸν τοῦ χρήματος.

Πλέον σπουδαία ὅμως εἶναι ἡ στάσις τοῦ Σεβ. Κυθήρων εἰς ζητήματα ποὺ ἅπτονται τῆς σχεδιαζομένης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν «πλανηταρχῶν». Ἐπιδιώκεται ἡ ἀποδυνάμωσις τῆς Ρωσίας ἀφ’ ἑνὸς μὲ τὴν ἀποκοπὴν ἀπὸ αὐτὴν ζωτικῶν τμημάτων της καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὴν ἀναδιανομὴν τῶν Βαλκανίων. Αὐτὰ συνδέονται μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτοκέφαλα: Ἤδη τὸ «Οὐκρανικὸν» ἀποτελεῖ τὸν προπομπὸν διὰ τὸ «Σκοπιανόν». Ὁ Σεβ. Κυθήρων πρωτεστάστησεν, ὥστε νὰ μὴ στεφθῆ κανένα ἐκ τῶν δύο μὲ ἐπιτυχίαν, ὄχι βεβαίως διὰ νὰ στηρίξη τὴν Ρωσίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀποτρέψη τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐγκλήματα ποὺ εἶναι ἐνάντια εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας. Ἦτο ἀπὸ τοὺς ὀλιγοστοὺς Ἱεράρχας ποὺ διεφώνησαν δημόσια μὲ τὰς ψευδοαυτοκεφαλίας καὶ συνεχίζει νὰ παραμένη πιστὸς καὶ ἀμετακίνητος εἰς τὰς θέσεις του.

Εἰς δὲ τὸ «Σκοπιανὸν» διεκρίθη, διότι, ἐνῶ ἕτεροι Ἱεράρχαι ἐσύρθησαν ἑκόντες ἄκοντες εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἄλλοι ἁπλῶς ἠρκέσθησαν εἰς κάποιαν δήλωσιν ἢ ἀνακοινωθέν, ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν εὑρέθη εἰς τὰς ἐπάλξεις, συνεκάλεσε δίς ἱερατικὰς συνάξεις ἐκδίδων ψηφίσματα (ζητῶν μάλιστα δημοψήφισμα!) καὶ συνυπέγραψε τὴν θαρραλέαν σχετικὴν ἐπιστολὴν διαμαρτυρίας τῶν τεσσάρων (Καλαβρύτων, Μαντινείας, Κερκύρας, Κυθήρων). Σημειωτέον ὅτι καὶ οἱ τέσσερις εἶχαν περιπετείας ἕνεκα διαφόρων νομοθετημάτων τῶν Κυβερνήσεων: ὁ Σεβ. Καλαβρύτων καὶ ὁ Σεβ. Μαντινείας ἐκυνηγήθησαν μὲ τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον, ἐνῶ ὁ Σεβ. Κερκύρας διὰ τὴν λιτάνευσιν τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος! Τώρα εἶναι ἡ σειρὰ τοῦ Σεβ. Κυθήρων.

Ἔχει ὅμως σημασίαν νὰ ὑπογραμμίσωμεν μίαν σπουδαίαν λεπτομέρειαν εἰς τὸ ψήφισμα τῆς Ἱ. Μ. Κυθήρων τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2018:

«…ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος, τῆς πλήρους καὶ ὁριστικῆς ἀπαλείψεως ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς γείτονος κάθε ἀλυτρωτικοῦ ὑπαινιγμοῦ. Εὐνόητον δὲ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ ἀπάλειψις θὰ γίνει ταυτόχρονα μὲ τὸν καθορισμὸ τῆς κοινὰ ἀποδεκτῆς ὀνομασίας (δὲν θὰ ἀφεθεῖ δὲ εἰς «εὐθετώτερον» χρόνον). Θὰ ἀπορριφθεῖ, δηλαδή, κάθε εἴδους «σαλαμοποίηση» τοῦ ὅλου προβλήματος, προκειμένου οἱ Σκοπιανοὶ νὰ ἐπιτύχουν τὴν εἴσοδό τους στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Ε.Ε.»

Ὁ Σεβ. Κυθήρων εἶχε σφόδρα συγκρουσθῆ μὲ τὴν ἀριστερὰν κυβέρνησιν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διὰ τὸ «Σκοπιανόν», ὅπως καὶ διὰ τὰ «σύμφωνα συμβιώσεως» καὶ τὸν αὐτόβουλον «προσδιορισμὸν φύλου», ἀκολουθῶν πάντοτε τὴν ἰδίαν τακτικήν: ἐκδίδων ψηφίσματα. Ὡστόσον, ὁ Σύριζα δὲν ἔφθασεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀσκήση δίωξιν εἰς τὸν Σεβασμιώτατον… Τώρα ὅμως μὲ τήν… εὐκαιρίαν, τοῦ ὅπως τελικὰ ἀποδεικνύεται, ἐργαστηριακοῦ ἰοῦ, τὰ γεγονότα ἐπιταχύνονται καὶ τὰ διεθνῆ συμφέροντα δὲν ἀνέχονται δημιουργία θυλάκων ἀντιστάσεως κατὰ τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποτελέσουν τροχοπέδη εἰς τὴν ἀναδιανομὴν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου. Ἰδού, λοιπόν, διατί ὁ «ἐλάχιστος» τῶν Ἐπισκόπων Σεβ. Κυθήρων θεωρεῖται μέγας ἐφιάλτης των: ἐπειδὴ λέγει τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀποτελεῖ πόλον ἀφυπνίσεως τῶν ἀποκοιμισμένων ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν!

Θὰ κατανοήση κανεὶς τὸ μέγεθος τῶν πράξεων τοῦ Σεβ. Κυθήρων ἂν σκεφθῆ τὸν ρόλον ποὺ διεδραμάτισεν ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός. Συνήθως ἀσχολούμεθα μὲ τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐπιδράσεις τῆς κινητοποιήσεώς του κατὰ τῆς ἑνώσεως. Ἂς ἀναλογισθῆ ὅμως κανεὶς τὰς πολιτικάς: Πῶς θὰ ἦτο σήμερον ὁ κόσμος ὁλόκληρος, ἐὰν ἡ Ἀνατολὴ εἶχε προσχωρήσει εἰς τὴν Δύσιν;…

Ἐν κατακλεῖδι: Καθαρῶς πολιτικὴ εἶναι ἡ δίωξις τοῦ Κυθήρων καὶ τίποτε ἕτερον! Πολιτικὰ τὰ κίνητρά της, τὰ μέσα της ἀλλὰ καὶ ὁ στόχος της. Ποῦ εἶναι οἱ κοπτόμενοι διὰ τὴν Δημοκρατίαν νὰ τὸν ὑπερασπισθοῦν; Δὲν πειράζει… «Κύριος ὁ Θεὸς συμπολεμήση μετ’ αὐτοῦ»!

Ορθόδοξος Τύπος

*Σ.Σ. δεν είναι διοικούσα εκκλησία αλλά ιεραραρχία της Εκκλησίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *