//Νέες αντιλήψεις, μηδέν αξίες, άξιοι της μοίρας μας

Νέες αντιλήψεις, μηδέν αξίες, άξιοι της μοίρας μας